Διεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων

tessera205 προβολές

Η Δ/νση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων απαρτίζεται από τα τμήματα :

  • Διεύθυνση
  • Γραφείο Γραμματείας: Πρωτόκολλο Δ/νσης, διακίνηση αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση εγγράφων, διακηρύξεις πρόχειρων διαγωνισμών, οικονομική διακίνηση έργων
  • Τμήμα Εκτελέσεως Αρχιτεκτονικών Έργων και Παραλαβών: Νέα κτιριακά έργα, κτίρια Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Κατασκευές Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, συντήρηση Δημοτικών κτιρίων και υπαίθριων εγκαταστάσεων, συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (οι μελέτες συντάσσονται από το Τμήμα)
  • Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης: Συντονισμός εργατοτεχνικού προσωπικού
  • Τμήμα Συντηρήσεων & Επισκευών: Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
  • Τμήμα Απαλλοτριώσεων & ονοματοθεσίας οδών και πλατειών: Απαλλοτριώσεις, διανοίξεις, κατεδαφίσεις, εκτιμήσεις, μαρτυρικές καταθέσεις, χορήγηση βεβαιώσεων χώρου κύριας χρήσης

{article 23}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 24}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 25}{title} Εφαρμογή
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 26}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 56}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 69}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 76}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 77}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
 

X