Δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

1289 προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της διαδικασίας εκπόνησης της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 και του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997, θέτει σε  δημόσια διαβούλευση το Β1 Στάδιο της Μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει σειρά κειμένων και χαρτών, καθώς και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής, προκειμένου να ενημερωθεί και να εκφράσει τις απόψεις του κάθε ενδιαφερόμενος.

Οι τυχόν απόψεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν είτε εγγράφως (Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού) ή ηλεκτρονικά (email: s.parthenopoulou@thessaloniki.gr) μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 και θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση των απόψεων του Δήμου μας και των κατευθύνσεων που θα δοθούν στους μελετητές για την εκπόνηση του Β2 Σταδίου της Μελέτης.


Πληροφορίες:
κα. Σοφία Παρθενοπούλου
τηλ. 2313.318.483
email:
s.parthenopoulou@thessaloniki.gr


– Β1 Στάδιο Γ.Π.Σ. ›››

- Παράρτημα Β1 2015 ›››

- Παρουσιάσεις χωροταξικής, πολεοδομικής και κυκλοφοριακής μελέτης  ›››