Πρόλογος

872 προβολές

Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, η εφαρμογή δηλαδή σημαντικών αλλαγών στη δομή και τη λειτουργία τους, εφαρμόζεται ευρέως τα τελευταία χρόνια, σε επιχειρήσεις στην Ε.Ε. (αλλά και διεθνώς), ως ανταπόκριση στο σφοδρό ανταγωνισμό που υπάρχει στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Η αναδιάρθρωση έχει επεκταθεί και στο δημόσιο τομέα την τελευταία δεκαετία στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη (Σκανδιναβία, Ολλανδία κ.α.). Στη χώρα μας η αναδιάρθρωση ξεκίνησε με την εφαρμογή του «Προγράμματος Καλλικράτης» και συνεχίστηκε με μεταγενέστερα προγράμματα αναδιάρθρωσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση των ερευνητών διεθνώς, ότι σήμερα η διάσταση της υγείας και ασφάλειας κατά την αναδιάρθρωση δεν έχει μελετηθεί επαρκώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πόσο μάλλον σε εθνικό. Άλλωστε, η ενδυνάμωση της έρευνας σε νέους και αναδυόμενους κινδύνους όπως είναι αυτοί που προκύπτουν από την οργανωτική αναδιάρθρωση, είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υ.Α.Ε. (2007-2012).

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), συνεχίζοντας αδιάλειπτα τις δραστηριότητές του, στο πλαίσιο των καταστατικών του στόχων για την ερευνητική τεκμηρίωση για θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ.Α.Ε.), υλοποίησε σε συνεργασία με το Φινλανδικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία (F.I.O.H.), το Βελγικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας (PREVENT) και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (U.L.B.), το Πρόγραμμα «Υγεία στον Καλλικράτη: Εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μετά τη μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης “Πρόγραμμα Καλλικράτης” στην Ελλάδα», που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. μέσω του προγράμματος PROGRESS «Αναδιάρθρωση, Υγεία & Ευεξία».

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκε έρευνα πεδίου για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων Υ.Α.Ε. για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά το Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Να σημειωθεί ότι η ανταπόκριση των εργαζομένων στο δείγμα που μελετήθηκε ήταν εντυπωσιακά υψηλή, γεγονός που αντανακλά το ενδιαφέρον για θέματα Υ.Α.Ε. Επίσης, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 300 εργαζόμενοι, τεχνικοί ασφάλειας και προϊστάμενοι σε Δήμους όλης της χώρας, σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων Υ.Α.Ε. στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.

Ο παρών οδηγός συνοψίζει τα ερευνητικά ευρήματα από την Ευρώπη, καθώς και τη μελέτη πεδίου για τις επιδράσεις της αναδιάρθρωσης στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση και προτείνει κατευθυντήριες γραμμές με στόχο πάντα την πρωτογενή πρόληψη (εγγενή ασφάλεια).

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο προσωπικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. που κάτω από αντίξοες συνθήκες συνεχίζει το έργο που όπως είναι φανερό καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες των εργαζομένων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας γενικότερα.

 

 

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.


« Επιστροφή στην αρχική σελίδα του άρθρου                                                                     Εισαγωγή »