Ανάπλαση Νέας Παραλίας (τμήμα από Μέγαρο Μουσικής έως Π. Συνδίκα)

tessera498 προβολές
anaplasi_neas_paralias_2.jpg

Κατασκευή κρηπιδώματος με ξύλινο δάπεδο, επικάλυψη πλακόστρωτων με χυτό δάπεδο, κατασκευή αλέας με δύο σειρές δένδρα, δημιουργία θεματικών πάρκων
(Ο Κήπος του Ήχου, Ο Κήπος των Ρόδων, Ο Κήπος της Μνήμης)
Εργασίες εξυγίανσης εδάφους.
Αντιστήριξη Μ. Αλεξάνδρου για κατασκευή μηχανοστασίου.
Ομάδα Επίβλεψης: Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΖΙΩΡΑΣ
Ανάδοχος: ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ – ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ε. / ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ
Προϋπολογισμός: 8.570.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡ Μ7.2
Φάση Έργου:

  • Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
  • Ολοκλήρωση σκυροδεμάτων, χυτών δαπέδων, υποδομών.
  • Τοποθέτηση ιστών, δένδρων, κρηπιδώματος και ΗΜ εξοπλισμού.

  • Αναμονή υπογραφής δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 385.000,00€