Αποκατάσταση του παραρτήματος του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης

700 προβολές

Το προς αποκατάσταση κτίριο βρίσκεται στην Οδό Βασ. Όλγας στο οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Όλγας – Αγ. Τριάδος – Σπάρτης – Παρασκευοπούλου, κτίστηκε το 1899 για κατοικία και για πολλά χρόνια αποτέλεσε παράρτημα του Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης το οποίο είναι επίσης διατηρητέο και βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο.

Με το ΠΔ της 10ης-7-1976 (ΦΕΚ 233 Δ/12-8-1976) έγινε ο χαρακτηρισµός του οικοπέδου που βρίσκονται τα δύο διατηρητέα κτίρια σε χώρο σχολείου, σύµφωνα µε τον οποίο προβλέπεται η χρήση σχολείου εντός των περιγραμμάτων των δύο υφιστάµενων κτιρίων.

Με τις υπ΄αριθ. Α/Φ31/23549/3080/16-6-1977 (ΦΕΚ 718 β/30-7­1977) και ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΥΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1485/40886/15-6-1979 (ΦΕΚ 767 Β/8-9-1979) αποφάσεις Υπουργού Πολιτισµού χαρακτηρίστηκαν ως έργα τέχνης το κτίριο του Α΄ Γυµνασίου Αρρένων και το κτίριο του παραρτήματος µαζί µε τον περιβάλλοντα χώρο του, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια µε την υπ΄αριθ. ΥΠΠΕ/ ΔΙΛΑΠ/Γ/2048/42083/28-1­1985 (ΦΕΚ 82Β/13-2-1985) απόφασή του, το ΥΠΠΟ επέκτεινε την προστασία και στον χώρο που περιβάλλει το Α΄Γυµνάσιο. Μετά τον σεισµό που έπληξε την Θεσσαλονίκη το 1978 τα κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα και εγκαταλείφθηκαν.

Στα πλαίσια του θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη ‘97 έγινε η αποκατάσταση µόνο του κτιρίου του Α΄ Γυµνασίου το οποίο από τότε λειτουργεί κανονικά µέχρι σήµερα και στεγάζει το 1ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης.

Το 1998 από την πρώην Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. αρµόδια τότε για την σχολική στέγη, ανατέθηκε σε εξωτερική μελετητική οµάδα η εκπόνηση µελέτης για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου του Παραρτήματος και την προσθήκη µικρού αριθµού αιθουσών στον αύλειο χώρο προκειμένου να λειτουργήσει το 1ο Γυµνάσιο σε µία βάρδια. Η ανάθεση έγινε µε τον τότε ισχύοντα νόµο περί µελετών Ν.716/77.

Την από 4-3-1998 αρχική σύµβαση ανάθεσης της µελέτης ακολούθησαν δύο συμπληρωματικές συµβάσεις (η από 24-3-1999 και η από 18-3-2003). Η προμελέτη εγκρίθηκε από την 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων µε την υπ΄ αριθµ. 1198/26-07-2001 απόφαση (συν 1), ενώ η οριστική µελέτη και η µελέτη εφαρµογής εγκρίθηκαν µε την υπ΄αριθµ. 1557/02-08-2004 απόφαση της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

Όλα τα στάδια της µελέτης και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. και του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ως αρµόδιες Υπηρεσίες αφού προηγήθηκε η επικαιροποίησή τους το 2005 σε εφαρµογή του Ν.3263/2004.

Τέλος, εκδόθηκε από την Δ/νση Πολεοδομίας η οικοδομική άδεια µε αριθµό 738/27-4-2006 για «Αποκατάσταση του παραρτήματος του Α΄ Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης (Διατηρητέο)» εξαιρώντας το τµήµα της µελέτης που προέβλεπε προσθήκες αιθουσών στον αύλειο χώρο λόγω µη καθορισµού επιπλέον ειδικών όρων δόµησης στο οικόπεδο πλην αυτών που αφορούν τα δύο διατηρητέα.

Το έργο όπως τελικά διαμορφώθηκε, υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 /ΜΕΤΡΟ 3.3 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» µε την υπ΄αριθµ. 07/4312/27-4­2006 Αίτηση Υποβολής Πρότασης της Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η ένταξή του στο παραπάνω πρόγραμμα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Η τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση όλων των οικοδομικών εργασιών για την κατασκευή του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ), ώστε το σχολείο να λειτουργεί σε µία βάρδια µε τµήµατα δυναμικότητας όπως ορίστηκε από το αρχικό κτιριολογικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας τον Οκτώβριο του 2011 και του αναθεωρημένου τον Απρίλιο του 2012.

Επεξηγεί και συμπληρώνει τα σχέδια κ.λ.π. στοιχεία της Αρχ/κής, Η/Μ και Στατικής µελέτης του παραπάνω Γυµνασίου. Περιγράφει και αναλύει τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου των χώρων και της περίφραξης (τµηµατικά).

Δεδομένων των αλλαγών στις επί µέρους µελέτες και του χρόνου που µεσολάβησε από την τελευταία επικαιροποίηση τιµών, η Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του Τιµολογίου και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου µε βάση την τιμαριθμική A΄ τριµήνου του 2011 και έρευνα αγοράς.