Αρμοδιότητες

tessera551 προβολές

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Απαλλοτριώσεων και Ονοματοθεσίας Οδών της Διεύθυνσης ΚΑτασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων περιλαμβάνουν: 

1.
 Απαλλοτριώσεις χώρων ειδικού προορισμού.

2. Διανοίξεις Οδών και Πλατειών.

3. Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων.
    Υλοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των ακινήτων που γίνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Τοπογραφίας και την πληρωμή των δικαιούχων.

4. Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων, χαρακτηρισμένων με «Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτίσματος» της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

    Η επέμβαση της Υπηρεσίας γίνεται όταν διαπιστωθεί ότι δεν εκτελείται το Πρωτόκολλο από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη του ακινήτου.
   
Όπου είναι αναγκαίο και εφικτό γίνεται άρση της επικινδυνότητας με ήπιες επεμβάσεις ιδιαίτερα σε διατηρητέα κτίσματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΜΑΘ και τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων της Αρχαιολογίας.

5. Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους.
   
Μετά τον χαρακτηρισμό τους με «Πρωτόκολλο Αυθαιρέτου» της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

6. Καθαιρέσεις διαφημιστικών πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους και κτίρια.
    Μετά από έκδοση σχετικής Απόφασης Δημάρχου Θεσσαλονίκης.

    Η απόφαση (σύμφωνα με τον Ν. 2946/01 άρθρο 9) εκδίδεται αφού προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης και συνταχθεί η σχετική πράξη αυτοψίας από την αρμόδια Διεύθυνση Προσόδων (Τμήμα Τελών και Δικαιωμάτων ) του Δήμου.

7. Τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών / Πλατειών και αρίθμησης οικιών / καταστημάτων.
    7.1 Ο εντοπισμός των πινακίδων που λείπουν, γίνεται με αυτοψία συνεργείου της Υπηρεσίας ή από ανάλογες οχλήσεις – αιτήματα δημοτών.
    7.2 Οι πινακίδες ονοματοθεσίας τοποθετούνται στις διασταυρούμενες όψεις (γωνίες) των οικοδομών ή σε κατάλληλους ιστούς στις θέσεις Πλατειών.
    7.3 Συνήθης αιτία έλλειψης πινακίδων είναι η ανακαίνιση καταστημάτων, όπου οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες αφαιρούν τις πινακίδες και δεν τις επανατοποθετούν.
    7.4 Η Υπηρεσία πέρα από τις δικές της ενέργειες για την επανατοποθέτηση των πινακίδων απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες καταστημάτων για την μη αφαίρεση τους.

8. Εκτιμήσεις προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων οικοπεδικών τμημάτων.
    Γίνεται εκτίμηση της τιμής μονάδος του ρυμοτομούμενου ακινήτου, που στη συνέχεια χρησιμοποιείται από την Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Κτηματολογίου της Δ/νσης Τοπογραφίας  για συμβιβαστικό ή δικαστικό καθορισμό  της τιμής μονάδος.

9. Μαρτυρικές καταθέσεις στα δικαστήρια, σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ακινήτων.

10. Το Γραφείο ασχολείται με την χορήγηση βεβαιώσεων χώρων κύριας χρήσης για τις Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.