Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων

tessera463 προβολές

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΚΑΕ 

Α. Παραλαμβάνει και προωθεί την αλληλογραφία της Δ/νσης και πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Φροντίζει για την δακτυλογράφηση των εγγράφων, μελετών, πινάκων κλπ της Δ/νσης. Τηρεί τους φακέλους των έργων και προσωπικού καθώς και το αρχείο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων της Δ/νσης. 

Β. Εισηγείται τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος. Παρακολουθεί τις εγκρίσεις των έργων από Δημοτικό Συμβούλιο Νομαρχία και Περιφέρεια καθώς και την πορεία των διαγωνισμών. Τέλος παρακολουθεί την οικονομοτεχνική πορεία των έργων (είτε αυτεπιστασίας είτε εργολαβίας) και μεριμνά για την ενταλματοποίηση των δαπανών των έργων.

Γ. Εισηγείται τις πρόσθετες παροχές, υπερωρίες, έξοδα μετακίνησης και συνταξιοδότησης του μονίμου και έκτακτου προσωπικού καθώς επίσης συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη μηχανογραφική επεξεργασία της μισθοδοσίας. Τηρεί καθημερινό δελτίο απόντων, μεριμνά για τον σωστό προγραμματισμό των αδειών των υπαλλήλων για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

Δ. Καταρτίζει σε συνεργασία με τον ΔΔΚΑΕ και τους ΠΤ (8Γ1 – 8Γ2 – 8Γ3) τον Προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Απολογισμό της Δ/νσης.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΚΑΕ

Το Γραφείο Γραμματείας ΔΚΑΕ αποτελείται από προσωπικό (διοικητικό και τεχνικό), των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Διοικητικούς
  • Χειριστές Η/Υ
  • Σχεδιάστριες
  • Εργοδηγούς
  • Κλητήρα