Διατύπωση άποψης σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και κανονιστικών πράξεων

tessera478 προβολές

Διατύπωση άποψης σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και κανονιστικών πράξεων, όπως: μετατοπίσεις και αποξηλώσεις περιπτέρων (ιδιαίτερα τονίζουμε την υποστήριξη στο έργο ΜΕΤΡΟ), χωροθετήσεις λαϊκών αγορών, πεζοδρομήσεις και άλλα κυκλοφοριακά θέματα, μόνιμες ή προσωρινές κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, κ.α.