Εφαρμογές Χαρτογραφίας

tessera503 προβολές

Tο λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που είναι εγκατεστημένο στην Υπηρεσία μας χρησιμοποιείται για ενδοϋπηρεσιακή χρήση, ως εργαλείο παραγωγής χαρτών καθώς και εργαλείο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θεματικών χαρτών όπως:

  • Απεικόνιση των δημοτικών ακινήτων

  • Απεικόνιση των προτεινόμενων έργων στα τεχνικά προγράμματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων, με σκοπό τη θέσπιση προτεραιοτήτων για το τρέχον έτος

  • Απεικόνιση και κωδικοποίηση περιπτέρων για την παρακολούθηση των μεταβολών

  • Απεικόνιση των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, της διακύμανσης των φοιτούντων μαθητών, της κατάστασης των σχολικών κτιρίων κλπ σε συνεργασία με βάση δεδομένων (σε εξέλιξη) με σκοπό τη λήψη μέτρων για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων

  • Επεξεργασία για το φάκελο έργου εκπονούμενων μελετών με χρήση και της δορυφορικής εικόνας.

  • Δημιουργία χάρτη διαθέσιμου δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και μεταπτυχιακών σπουδαστών.