Εφαρμογή Στοχοθεσίας

tessera833 προβολές

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 20260/13.09.2006 εγκ. της Δ/νσης Ποιότητας & Αποδοτικότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ απαιτείται η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων Απολογισμού Δράσης και Εκθέσεων αποτελεσμάτων επι μέρους αξιολογήσεων/μετρήσεων (νόμος 3230/2004) με στόχο την οργάνωση και βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Έχουν ήδη σταλεί στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ τα έντυπα στοχοθεσίας, οι δείκτες μέτρησης, τα αποτελέσματα μετρήσεων και οι προτάσεις διόρθωσης/βελτίωσης των Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2006.

Επίσης, εστάλησαν το 1ο εξάμηνο του 2007 τα έντυπα στοχοθεσίας και οι δείκτες μέτρησης για τη στοχοθεσία του 2007 και αρχές του 2008 θα αποσταλούν στη Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ τα αποτελέσματα μετρήσεων και οι προτάσεις διόρθωσης/βελτίωσης για το έτος 2007, καθώς και τα έντυπα στοχοθεσίας και οι δείκτες μέτρησης για το 2008.