ΙΙ. Δ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

tessera522 προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της 3ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής περιόδου 2007-201 υπέβαλε στις 29-01-2007 πρόταση “Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης μέσω συνολικών επιχορηγήσεων με Εταιρικά Σχήματα”, προς τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) αποτελούν ολοκληρωμένα προγράμματα, σχεδιασμένα με τη συμμετοχή κοινωνικοικονομικών εταίρων, επικεντρωμένα σε ένα ή περισσότερα προβλήματα μιας περιοχής παρέμβασης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, μέσω νεωτεριστικών προσεγγίσεων.

Στοχεύουν στην καινοτομία και στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των εταίρων,  στην εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας με νέες ιδέες και σχεδιασμό προγραμμάτων και στη δημιουργία νέων δομών.

Τα Π.Κ.Σ.Α που θα προωθούν τις πιο καινοτόμες – ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες ιδέες, θα επιλεγούν ως πρότυπα και θα επιβραβευθούν με την προώθηση της ένταξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων τους στα νέα μέτρα “Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας”, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Το γεγονός αυτό θα δώσει προβάδισμα για την ένταξή τους στα Προγράμματα της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου. Η ένταξη των μελετών ωρίμανσης των έργων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών.

Το Π.Κ.Σ.Α. του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» αποτελεί ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης με πρωτεύοντα στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης και κατά επέκταση του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το Π.Κ.Σ.Α. του Δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν κατά προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (πολιτισμός, πρόνοια, λειτουργικότητα και προσβασιμότητα, κλπ), περιβαλλοντικές δράσεις (βιοκλιματικός σχεδιασμός, χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ), υπηρεσίες προς μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία, στα ζητήματα περιβάλλοντος και στη διοίκηση.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την υπ΄αριθμ. 2517/31-08-2006 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την υποβολή πρότασης “Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης μέσω συνολικών επιχορηγήσεων με Εταιρικά Σχήματα”, προς τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε εταιρικά σχήματα, με σκοπό την υποβολή της ανωτέρω πρότασης ενώ πραγματοποιήθηκε ήδη η 1η Συνάντηση φορέων της πόλης της Θεσσαλονίκης με θέμα τη σύσταση εταιρικού σχήματος φορέων της Θεσσαλονίκης για την υποβολή ενός Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης.