Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θεσσαλονίκης

tessera716 προβολές

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των ΟΤΑ  θεσπίστηκε στο Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (υπ’ αριθμ. 203-207 άρθρα Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α/08-06-2006) η υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ.

Στόχος της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των ΟΤΑ, να αποτελέσει μια σταθερή λειτουργία και διαδικασία στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις με συγκεκριμένο ρόλο το ανθρώπινο δυναμικό.

Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 18183/02-04-2007 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (η οποία τροποποιήθηκε ως προς την προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με το υπ’ αριθμ. 45038/08-08-2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑΑ) ενώ οι διαδικασίες κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης καθορίζονται στο υπ’ αριθμ. 185/2007 Προεδρικό Διάταγμα «Διαδικασίες κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού – Όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης». Επικουρικά, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ Πρ. 66 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. η οποία συνοδεύεται και από ένα οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών ογραμμάτων Ο.Τ.Α.

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συντάσσεται με την συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου, την υποστήριξη της διαδημοτικής εταιρείας «Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης – Φυσικό Αέριο Μακεδονίας Α.Ε.» και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός – Περιγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – Στρατηγική ΟΤΑ και αναπτυξιακές προτεραιότητες
  • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Στόχοι και δράσεις – Τετραετής προγραμματισμός δράσεων

  • Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης -Οικονομικός προγραμματισμός – Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος