Ο προγραμματισμός και συντονισμός των συντηρήσεων και επισκευών των Σχολικών Κτιρίων

tessera527 προβολές
  • Ο προγραμματισμός και συντονισμός των συντηρήσεων και επισκευών Σχολικών Κτιρίων οργανώνεται με δράσεις ανά Δημοτικό Διαμέρισμα.

  • Οι δράσεις πραγματοποιούνται από ομάδες τεχνικών που απαρτίζονται από Διπλωματούχους Μηχανικούς, Τεχνολόγους Μηχανικούς και Εργοδηγούς, οι οποίες έπειτα από αυτοψίες καταγράφουν καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους τα προβλήματα συντήρησης των σχολείων.

  • Βάσει των καταγραφών, τα επείγοντα και μικρής κλίμακας προβλήματα, αντιμετωπίζονται από τις Σχολικές Επιτροπές με ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικά συνεργεία, ύστερα από επιχορήγηση που δίνεται από τον Δήμο. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποσκοπεί στην αποτροπή χρονοβόρων διαδικασιών δημοπράτησης έργων.

  • Οι μεγάλης κλίμακας ανάγκες συντηρήσεων και επισκευών ιεραρχούνται ως προς την προτεραιότητά τους και ανάλογα με τις πιστώσεις, εντάσσονται στο αντικείμενο των μελετών που εκπονούνται με σκοπό την δημοπράτηση και την εκτέλεση σχετικών έργων.

  • Η χρηματοδότηση των συντηρήσεων και επισκευών των σχολικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης γίνεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ. Οι χρηματοδοτήσεις κατανέμονται για την κάλυψη είτε επιχορηγήσεων Σχολικών Επιτροπών είτε για την εκτέλεση έργων. Η χρηματοδότηση Σχολικής Επιτροπής γίνεται με εισήγηση του Τμήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αυτοψία που διενεργείται από σρμόδιο τεχνικό υπάλληλο του Τμήματος.

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων, σε γενικές γραμμές ενεργούνται τα παρακάτω:

  • Συνεχής καταγραφή προβλημάτων στα Σχολικά Κτίρια
  • Αλληλογραφία με τις Σχολικές Επιτροπές (απαντήσεις σε αιτήματα)
  • Τήρηση αρχείου υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφών προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων
  • Σύνταξη μελετών συντήρησης και επισκευής Σχολικών Κτιρίων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα
  • Επίβλεψη και διοίκηση έργων συντήρησης και επισκευής Σχολικών Κτιρίων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα