Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας

tessera468 προβολές
Μέτρο 3.6 «Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας»
 • Ανάπλαση πλατείας Λευκού Πύργου, προϋπολογισμού 2.114.000 Ευρώ

Μέτρο 3.8 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας»
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ροτόντας (Α΄ και Β΄ Φάση), προϋπολογισμού 2.576.000 Ευρώ
 • Ανάπλαση οδού Ολυμπιάδος (Α΄ και Β΄ εργολαβία), προϋπολογισμού 768.342,26 Ευρώ
 • Αναβάθμιση οδικού άξονα Κασσάνδρου, προϋπολογισμού 1.167.642,90 Ευρώ
 • Αναβάθμιση οδικού άξονα Αγίου Δημητρίου (Α΄ και Β΄ εργολαβία), προϋπολογισμού 1.444.900 Ευρώ
 • Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Βιβλιοθηκών, προϋπολογισμού 215.000 Ευρώ
 • Ανακαινίσεις όψεων περιοχής Ροτόντας, προϋπολογισμού 320.000 Ευρώ
 • Σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές με χρήση Κοινωνίας της Πληροφορίας, προϋπολογισμού 210.000 Ευρώ
 • Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης – Συντονισμός, προϋπολογισμού 176.000 Ευρώ

Μέτρο 5.3 «Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης»
Στα πλαίσια του Αναμορφωμένου σχεδίου με τίτλο: «Θεσσαλονίκη: πόλη με απασχόληση και κοινωνική συνοχή», συνολικού προϋπολογισμού 298.640 Ευρώ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:
 • Δράση Κατάρτισης του Σχεδίου «Θεσσαλονίκη: Πόλη με Απασχόληση & Κοινωνική Συνοχή»,προϋπολογισμού 210.600 Ευρώ
 • Δράση Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Σχεδίου «Θεσσαλονίκη: Πόλη με Απασχόληση & Κοινωνική Συνοχή»,προϋπολογισμού 88.040 Ευρώ