Πολεοδομική ανάλυση χώρων και εκπαιδευτικών μονάδων Δήμου Θεσσαλονίκης

tessera876 προβολές

Ιεράρχηση των αναγκών σε σχολική υποδομή και την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης στο ΥπΕΠΘ για την απόκτηση σχολικών χώρων

Ο προγραμματισμός της ιδιαίτερα σημαντικής πολεοδομικής λειτουργίας της εκπαίδευσης εμπίπτει, μεταξύ άλλων φορέων, και στην αρμοδιότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.  Με αφορμή τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας που ισχύει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (π.χ. ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), η σχολική περιουσία θα περιέλθει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κατά συνέπεια τέθηκε άμεσα το ζήτημα της ετοιμότητάς του να αντιμετωπίσει τις προγραμματικές ανάγκες του σε θέματα σχολικής υποδομής και να τις υλοποιήσει σε επίπεδο σχεδιασμού, τόσο στο σύνολο των διοικητικών του ορίων, όσο και στα επιμέρους Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ανατέθηκε η εκπόνηση της παρούσας ερευνητικής εργασίας, με αντικείμενο τη διατύπωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των χώρων που θα πρέπει να αποκτηθούν για σχολική υποδομή σε συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ. και τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Η Ερευνητική Εργασία ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε μελετητική ομάδα αποτελούμενη από τους εξής συμπράττοντες ιδιώτες αρχιτέκτονες – πολεοδόμους:

     – Ασήμο Παναγιώτη, αρχιτέκτονα-πολεοδόμο
 
     – Μάνο Ευστράτιο, αρχιτέκτονα-πολεοδόμο
     – Πισσούριο Ιωάννη, αρχιτέκτονα-MSc χαρτογραφίας-γεωγραφίας
     – Ταράνη Παρασκευή, αρχιτέκτονα-πολεοδόμο

Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος

Η ερευνητική εργασία αφορούσε την αναλυτική και συστηματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης σχολικής υποδομής του Δήμου Θεσσαλο­νίκης και των σχετικών με αυτήν αναγκών, σε ενιαίο περιβάλλον G.I.S., με στόχο να διατυπωθούν γενικές στρατηγικές επέμβασης και συγκεκριμένες ιεραρχημένες προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει στην προσπάθεια για τη ριζική αλλαγή και βελτίωση αυτής της εικόνας στο σύνολο του Δήμου και στις επιμέρους χωρικές υποενότητές του, τα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, διαμορφώθηκε μια ολοκληρωμένη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις ανάγκες και ελλείψεις  σε σχολική υποδομή στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Παραδοτέα του Ερευνητικού Προγράμματος

     – χαρτογραφική απεικόνιση και αξιολόγηση της χωρικής κατανομής των υφισταμένων εκπαιδευτικών μονάδων  

     – καταγραφή των δεσμεύσεων που υπάρχουν ως προς το πολεοδομικό και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε χώρους που προορίζονται για εκπαιδευτικές λειτουργίες


     – ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων που στοχεύουν στην αποσαφήνιση τόσο της στατικής όσο και της δυναμικής εικόνας της πόλης, σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού, όσο και τη συσχέτισή του με τη διασπορά των εκπαιδευτικών μονάδων για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοτών


     – διατύπωση συγκεκριμένων στρατηγικών προγραμματισμού του Δήμου, που σχετίζονται με τη σχολική υποδομή και την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών της


     – προτάσεις για τον τρόπο κάλυψης των ενεργειών άμεσης προτεραιότητας που απαιτούνται για την εξασφάλιση των προτεινόμενων χώρων για σχολική υποδομή


     – αξιολόγηση των κτιριολογικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών μονάδων και της κατάστασης των αύλειων χώρων, καθώς επίσης και της εφαρμογής προγραμμάτων (π.χ. από-αμιαντοποίηση) που στοχεύουν στη βελτίωση της εικόνας της σχολικής υποδομής.


     – εξέταση της διαθεσιμότητας γης για εκπαιδευτική χρήση και της χωρικής κατανομής των χαρακτηρισμένων χώρων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα.


     – πολεοδομική ανάλυση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και σκεπτικό για τη λήψη σχετικών με αυτήν αποφάσεων, με βάση τη μεθοδολογία εύρεσης «κρίσιμων» περιοχών επέμβασης και εύρεσης των «κρίσιμων» για απόκτηση διαθέσιμων οικοπέδων, με βάση την ιεραρχημένη αξιολόγηση των χαρακτηρισμένων χώρων


     – διατύπωση των δυνατοτήτων μελλοντικής επέκτασης του ερευνητικού αντικειμένου σε σχετικά με την εκπαιδευτική υποδομή θέματα.