Προτάσεις για Προένταξη

tessera519 προβολές

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
Συνολικός Προϋπολογισμός   2.095.848,00  €

1. Προμήθεια Προστατευτικής Περίφραξης
Προϋπολογισμός 68.425,00
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 68.425,00  €

2. Προγραμματική Σύμβαση με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)
Προϋπολογισμός 57.120,00
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 57.120,00 €

3. Αποπεράτωση της ανάπλασης του Άλσους Λουτρών Θέρμης
Προϋπολογισμός 610.000,00
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 490.000,00 €

4. Μελέτη Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του Μνημειακού Συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων
Προϋπολογισμός 260.000,00 
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 260.000,00 €

5. Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ σε 5 Δημοτικά Διαμερίσματα
Προϋπολογισμός 180.000,00 
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 180.000,00 €

6. Μελέτη κτηματογράφησης, υψομετρικής και τοπογραφικής αποτύπωσης, γεωλογικής αναγνώρισης, περιβαλλοντικής καταλληλότητας, αναθεώρησης πολεοδομικού σχεδίου και πράξης εφαρμογής στην περιοχή Κρυονερίου (Πρώην Τριανδρίας)
Προϋπολογισμός  158.530,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 158.530,00 €

7. Μελέτη κτηματογράφησης, υψομετρικής και τοπογραφικής αποτύπωσης, γεωλογικής αναγνώρισης, περιβαλλοντικής καταλληλότητας, αναθεώρησης πολεοδομικού σχεδίου και πράξης εφαρμογής στην περιοχή Τροχιοδρομικών
Προϋπολογισμός  193.150,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 193.150,00 €

8. Μελέτη πολεοδομικής κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Ευαγγελίστριας
Προϋπολογισμός  274.098,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 274.098,00 €

9. Μελέτη ανάπλασης νοτιοανατολικής πύλης Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμός  294.525,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 294.525,00  €