Συμφωνία – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης

860 προβολές
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Συμφωνίας – Πλαισίου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, με τίτλο «Συμφωνία – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ (149.661,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

Η παροχή υπηρεσίας αντιστοιχεί σε μελέτη κατηγορίας {08} – Στατικών Μελετών του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, με προεκτιμώμενη αμοιβή εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ (149.661,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, οδός Αγγελάκη 13, 5ος όροφος, (Πληροφορίες: κ. Ξουρίδα Φωτεινή, τηλ. 2313.318.471), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 5/1/2016, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

     α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχίο στην κατηγορία {08} – Στατικών Μελετών, του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, Β’ τάξης και άνω,
 
     β) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή
 
     γ) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: για την κατηγορία {08} – Στατικών μελετών, 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
 
Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Προκήρυξης. Κάθε διαγωνιζόμενος για να μην αποκλειστεί από τη διαδικασία οφείλει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική ικανότητα, η οποία αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3316/2005, και αποδεικνύεται από την εκτέλεση δύο (2) τουλάχιστον στατικών μελετών αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και επεμβάσεων ενίσχυσης κτιρίου, κατά την τελευταία επταετία.
 
Η διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη και περιλαμβάνει κατά μέγιστο πέντε (5) επιμέρους συμβάσεις.
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής. Για τη υπογραφή της Συμφωνίας – Πλαίσιο απαιτείται η κατάθεση εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 0,50% της συνολικής αξίας της χωρίς Φ.Π.Α. Για την υπογραφή κάθε επιμέρους σύμβασης θα κατατίθεται πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4,50% της αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Χρόνος ισχύος προσφορών ορίζονται οι επτά (7) μήνες.
 
Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6, του Ν.3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προκύπτει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης.


Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία:
Αρβανιτίδου Κλειώ
τηλ. 2313.318.404

– Τεύχη Δημοπράτησης ›››