Τομεακά Προγράμματα Υπουργείων

tessera515 προβολές
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Μέτρο 2.1 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα»
  • Διαδημοτικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών, προϋπολογισμού 489.000,00 Ευρώ

Μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη»
  • Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη, προϋπολογισμού 1.444.950,00 Ευρώ

Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες»
  •  Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στη Δ/νση Τοπογραφίας και ειδικών εφαρμογών στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 796.129,00 Ευρώ
  •  Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού Δ/νσης Πολιτισμού, προϋπολογισμού 90.000 Ευρώ

Μέτρο 5.3 «Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ»
  • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του έργου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για το Δήμο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Μέτρο 3.2 «Προστασία και αποκατάσταση τοπίων»
  • Ολοκληρωμένη ορθή διαχείριση, προστασία και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής άλσους «Λουτρά Θέρμης» του Δήμου Θεσσαλονίκης για βιώσιμη ανάπτυξη αυτής, ποσό σύμβασης: 776.910,40 €

Μέτρο 7.2 «Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία»
  • Ανάπλαση Ν. Παραλίας Θεσσαλονίκης-τμήμα από την οδό Π. Συνδίκα έως το Μέγαρο Μουσικής (ο κήπος του Νερού και ο  κήπος του Μουσικής), προϋπολογισμού 8.570.000 Ευρώ
  • Ανάπλαση Ν. Παραλίας Θεσσαλονίκης-τμήμα από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο έως την οδό Π. Συνδίκα (ο κήπος Ήχου, ο κήπος Ρόδων και ο κήπος της Μνήμης), προϋπολογισμού 10.600.000 Ευρώ