Αντικείμενο του Έργου και σύνθεση της Ερευνητικής Ομάδας

tessera732 προβολές

– Κύριο αντικείμενο του υπό εξέλιξη έργου είναι: 

α) Αξιολόγηση της προσβασιμότητας ανοιχτών χώρων και διαδρομών στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης και προτάσεις μέτρων για βελτίωσή της. 

β) Συνέχιση της παραγωγής υποδειγμάτων σχεδιασμού προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του πραγματικού χώρου, εστιάζοντας κυρίως στη διαμόρφωση ανοιχτών χώρων. 

γ) Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου στην πιλοτική εφαρμογή τεχνικών λύσεων. Στο βαθμό που θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο αξιολόγηση των επεμβάσεων με χρήστες και ανάληψη διορθωτικών δράσεων όπου αυτό απαιτείται 

δ) Συνέχιση της εκπαίδευσης προσωπικού του Δήμου Θεσσαλονίκης στο «Σχεδιασμό για Όλους» εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας εργαζομένων.


– Η Ερευνητική Ομάδα αποτελείται κατά κύριο λόγο από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) και από εξωτερικούς συνεργάτες που ειδικεύονται σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας.

Συντονιστής της ομάδας είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος.