Αρμοδιότητες

tessera446 προβολές

Κύριο αντικείμενο του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών και Εφαρμογών είναι η Μελέτη και εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Θεσσαλονίκης, καθώς και η επέκταση και τροποποίηση αυτού.

Επίσης, το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών – Εφαρμογών ασχολείται και με μελέτες που αφορούν στο περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες του Τμήματος είναι:

 • Πολεοδομικές Μελέτες Ρυθμιστικού και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 • Πολεοδομικές Μελέτες επεκτάσεων και αναθεωρήσεων Ρυμοτομικών Σχεδίων.

 • Μελέτες Πολεοδομικών Επεμβάσεων και οργάνωσης Ιστορικών Τόπων.

 • Μελέτες κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Πεζοδρομήσεις.

 • Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών.

 • Χωροθέτηση Αναπηρικών Περιπτέρων.

 • Βεβαιώσεις Διοικητικών ορίων.

 • Βεβαιώσεις χρήσεων γης.

 • Βεβαιώσεις ονοματοθεσίας οδών – Πλατειών και αρίθμησης κτιρίων.

Άλλες αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών – Εφαρμογών είναι:

 • Η συνεχής ενημέρωση και διατήρηση αρχείων διαταγμάτων ρυμοτομίας, διατηρητέων κτιρίων, προτάσεων

 • Η δημιουργία θεματικών χαρτών με χρήση G.I.S για νομοθετημένα σχολεία, παιδικούς σταθμούς και αθλητικούς χώρους και άλλες κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις.

 • Η εξυπηρέτηση δημοτών / πολιτών και υπηρεσιών, επί πολεοδομικών θεμάτων.

 • Η σύνταξη Μελετών και διενέργεια Διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών υποδομής του Τμήματος.