Αρμοδιότητες

tessera457 προβολές

Κύρια αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος Προγραμματισμού, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 541/30.03.2004, είναι τα ακόλουθα:

 • Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός έργων και δράσεων, με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.
 • Η παρακολούθηση της χρηματοδότησης των υλοποιούμενων έργων, από τη φάση της δημοπράτησης μέχρι την παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος.

 • Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και επιχειρησιακών σχεδίων για το σύνολο του Δήμου – Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης (π.χ. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης).

 • Χωροθετήσεις Μνημείων και εικαστικών παρεμβάσεων – Διεξαγωγή Πανελλήνιων Καλλιτεχνικών Διαγωνισμών.


Άλλες αρμοδιότητες του ΤΠΣΑ είναι:

 • Ανάθεση και παρακολούθηση / επίβλεψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών

 • Σύνταξη και προώθηση Προγραμματικών Συμβάσεων και Συμφωνητικών Ανάθεσης 

 • Παροχή πληροφοριακού υλικού για τη σύνταξη του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

 • Δημιουργία Θεματικών Χαρτών, με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Εντοπισμού Θέσεως (G.I.S.)

 • Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης, στα πλαίσια διακήρυξης υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Αντιπροσώπευση του Δήμου σε τεχνικές συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις

 • Συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος σε Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών και Υπηρεσιών, Παρακολούθησης / Παραλαβής, Κοινές Επιτροπές Προγραμματικών Συμβάσεων

 • Υποστήριξη της διοίκησης του Δήμου (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού και Τοπογραφίας, Γενικός Γραμματέας) και των λοιπών Υπηρεσιών, μέσω οργάνωσης συσκέψεων, συνεχούς ενημέρωσης και παροχής τεχνικοοικονομικών στοιχείων

 • Παροχή πληροφοριακού υλικού για δράσεις προβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 • Τήρηση Αρχείου χρηματοδοτούμενων έργων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος

 • Εξυπηρέτηση πολιτών / δημοτών στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.