Πεπραγμένα 2009

tessera529 προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί κάθε εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση μέσω του Τμήματος «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού & Ανάπτυξης» της ΔΜΑΕ, το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου. Μέσα στα πλαίσια αυτά έγιναν κατά το 2009 ενέργειες για τα ακόλουθα προγράμματα:

I. Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΠ & Τομεακά Υπουργείων) Αξιοποιήθηκαν χρηματοδοτήσεις συνολικού προυπολογισμού 36.309.148,00 € που αφορούν 10 έργα – δράσεις  του   Περιφερειακού   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   Κεντρικής   Μακεδονίας  και  10 έργα Τομεακών  Προγραμμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας, Πολιτισμού, ΠΕΧΩΔΕ.
 
II. Δ΄ ΚοινοτικΟ ΠλαΙσιο ΣτΗριξης – ΕΣΠΑ Υποβλήθηκαν προτάσεις για χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 50.237.298,07  Ευρώ
     1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

Άξονα Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

1. Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης – Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων, προϋπολογισμού 40.450.000,00 Ευρώ (Αναμένεται η αξιολόγηση)
     2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ»

Υποβλήθηκαν οι κάτωθι τρεις νέες προτάσεις, προϋπολογισμού 6.740.733,27 €

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο Δήμο Θεσσαλονίκης βασισμένες σε τεχνολογίες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), προϋπολογισμού 2.814.052,50 ,00 € (Αναμένεται η αξιολόγηση)
3. Ηλεκτρονική Τηλε – Πρόνοια των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 2.141.680,77  € (Αναμένεται η αξιολόγηση)
4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας στην προστασία από κληρονομικές παθήσεις των Δημοτών, προϋπολογισμού 1.785.000,00  €  (Αναμένεται η αξιολόγηση)
     3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα
Άξονα Προτεραιότητας 4 – Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας:
5. Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον Δήμο Θεσσαλονίκης: «Πρόγραμμα Εξοικονομώ», προϋπολογισμού 3.046.564,80 € (Αναμένεται η αξιολόγηση)
 

III. ΠρΟγραμμα ΔημοσΙων ΕπενδΥσεων (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΟλυμπιακΑ Εργα – ΠρΟγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004»
 

Αξιοποιήθηκαν χρηματοδοτήσεις συνολικού  προϋπολογισμού 66.816.000,00  € που αφορούν τα κάτωθι έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη το 2009: 
 

1. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Συνολικού προϋπολογισμού: 55.000.000,00  €  (Υλοποιείται) Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΑΝΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2004»Συνολικού προϋπολογισμού: 1.260.000,00  € Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού

3. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Συνολικού προϋπολογισμού: 11.450.000,00  €


 
Κάλυψη ανοικτού κολυμβητηρίου Αλάνας Τούμπας, Δήμου Θεσσαλονίκης

Συνολικού προϋπολογισμού: 4.750.000,00 €Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
 Κατασκευή Σκοπευτηρίου στις εγκαταστάσεις των πρώην Δημοτικών Σφαγείων

Προϋπολογισμός έργου: 6.700.000,00 €Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ)
 

4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΠΟ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΕΩΣ ΕΓΝΑΤΙΑ)Προϋπολογισμού: 990.000,00 €Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού   

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 10 Προϋπολογισμού: 1.300.000,00 €Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού  

6. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥΠροϋπολογισμού: 420.000,00  €Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού   

7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προϋπολογισμού: 396.000,00  €Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο ΥΠΕΣΔΔΑ
 

IV. ΑναπτυξιακΟ ΠρΟγραμμα ΤοπικΗς ΑυτοδιοΙκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 
Το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» (3274/2004 ΦΕΚ)  έχει 5ετή διάρκεια 2005-2010 και στοχεύει  στη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης. 

Το έτος 2009  ήταν σε εξέλιξη έργα προϋπολογισμού  23.316.791,70 € με  χρηματοδότηση από το Α.Π.Τ.Α «ΘΗΣΕΑΣ» ύψους 19.349.704,57 € και αφορούν: 
 

● Οριστική Ένταξη 34 έργων, προϋπολογισμού 22.445.114,28 € με χρηματοδότηση 18.485.588,89 €
● Προένταξη 1 έργου, προϋπολογισμού 45.000,00   € με χρηματοδότηση 37.438,26 €
● Προτάσεις για προένταξη 4 έργων, προϋπολογισμού  826.677,42 €  με χρηματοδότηση 826.677,42 €
 

V. Ευρωπαϊκά ΠρογρΑμματα
Αξιοποιήθηκαν  χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 932.701,32 € που αφορούν τα κάτωθι προγράμματα:
 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “INTERREG III Α, PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ”Νέες μορφές διασυνοριακής συνεργασίας, προϋπολογισμού 165.000,00 €

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”προϋπολογισμού 223.740,00 €

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ” «Η κοινωνικοποίηση των εξαρτώμενων ατόμων διαμέσου της πρακτικής ενδυνάμωσης  του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» – προϋπολογισμού 22.628,52 €

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «CAT – MED» (Changer les métropoles méditerranéennes Avec le Temps), προϋπολογισμού 161.750,00 €

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “INTERREG III B/ CADSES/ CARBON PRO
 « Εξισορρόπηση άνθρακα και νέα διοικητικά εργαλεία διαχείρισης σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο» προϋπολογισμού 109.582,80 €

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  INTERREG III B/ CADSES/ UTN II
(Urban Technology Network UTN II), προϋπολογισμού 250.000,00 €
 

VI. ΠαρακολοΥθηση και συμμετοχΗ στην υλοποΙηση δρΑσεων για τη βελτΙωση των παρεχΟμενων υπηρεσιΩν του ΔΗμου

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και αξιολόγησης  της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έγιναν οι σχετικές διαδικασίες υλοποίησης για τα κάτωθι:

1. Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009  & 2010

2. Εφαρμογή Στοχοθεσίας
3. Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000  στις Διευθύνσεις Πρασίνου και Οδοποιίας ενώ ξεκίνησε η σχετική διαδικασία εγκατάστασης ΣΔΠ στη Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης

5. Διαχειριστική Επάρκεια
6. «Δημιουργικές Πόλεις. Καινοτόμες Πρωτοβουλίες των Ελληνικών ΟΤΑ» για το Ευρωπαϊκό Ετος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας  (2009)  
 

VII. ΔιαδικασΙα ΠανελλΗνιων ΚαλλιτεχνικΩν ΔιαγωνισμΩν για τοποθΕτηση γλυπτΩν ΜνημεΙων στους ΔημΟσιους ΕλεΥθερους ΧΩρους

1. Φιλοτέχνηση Μαρμάρινου Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή
2. Φιλοτέχνηση Γλυπτού που θα τοποθετηθεί στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο

Επίσης με την εποπτεία της Δ/νσης λειτούργησε καθημερινά η Τεχνική Βιβλιοθήκη του Κέντρου Αρχιτεκτονικής ενώ διοργανώθηκαν εκθέσεις αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος καθώς και ομιλίες, σεμινάρια και διαλέξεις επιμορφωτικού περιεχομένου για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.