Πεπραγμένα 2008

tessera598 προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί κάθε εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση μέσω του Τμήματος «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού & Ανάπτυξης» της ΔΜΑΕ, το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου. Αρμοδιότητα  του ΤΠΣΑ είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που αφορούν:

 • τον Προγραμματισμό, αναζήτηση προσκλήσεων για χρηματοδότηση, προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα 

 • την Παρακολούθηση της χρηματοδότησης των έργων που υλοποιούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης (παρακολούθηση των έργων από τη φάση της δημοπράτησης, την παραλαβή του έργου και εκκαθάριση χρηματοδότησης έργου)

 •  την βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους δημότες

   

Μέσα στα πλαίσια αυτά έγιναν κατά το 2008 ενέργειες για τα ακόλουθα χρηματοδοτικά προγράμματα:  

 • Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΠΕΠ & Τομεακά Υπουργείων)
 • Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – ΕΣΠΑ
 • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Ολυμπιακά Εργα – Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004»
 • Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ)
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου
 • Διαδικασία Πανελλήνιων Καλλιτεχνικών Διαγωνισμών ή απ΄ ευθείας αναθέσεις για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ Μνημείων στους Δημόσιους Ελεύθερους Χώρους (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 8093/2006 Απόφαση Δημάρχου)