Βελτίωση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ σε πέντε Δημοτικά κτίρια

637 προβολές

Η µελέτη του έργου «Βελτίωση προσβασιµότητας για Α.µεΑ σε πέντε κτίρια» πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ που εκπόνησε για το Δήµο Θεσσαλονίκης την έρευνα «Θεσσαλονίκη, Εύβατος πόλις».

Στα πλαίσια της έρευνας έγινε αναλυτική αξιολόγηση της προσβασιµότητας 16 κτιρίων ευθύνης του Δήµου Θεσσαλονίκης, όπου µετά την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης προτάθηκαν επεµβάσεις για βελτίωση της προσπελασιµότητας.

Η παρούσα µελέτη βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στα συµπεράσµατα και τις προτάσεις της έρευνας και αντικείµενο έχει την πιλοτική εφαρµογή των αρχών του καθολικού σχεδιασµού σε πέντε δηµοτικά κτίρια.

Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος «Εύβατος πόλις» είναι:

          – η δηµιουργία ενός πρωτοποριακού δικτύου κτιρίων µε κοινωφελείς / δηµόσιες λειτουργίες πλήρως προσβάσιµου από ΟΛΟΥΣ, που θα αποτελέσει πρότυπο ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ σχεδιασµού και σηµείο αναφοράς όσων ασχολούνται µε το σχεδιασµό.
          – η ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών ασφαλούς και αυτόνοµης διακίνησης των εργαζοµένων και όλων των χρηστών / πολιτών του Δήµου χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισµούς.

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις περιλαµβάνουν: 

          – μία τουλάχιστον προσβάσιμη είσοδο όλων των Ατόµων µε Αναπηρίες σε κάθε κτίριο, µε ράµπα ή ανυψωτικό µηχανισµό.
          – τις απαραίτητες τεχνικές επεµβάσεις σε ένα τουλάχιστον ανελκυστήρα (εφόσον υπάρχει) του κτιρίου, ώστε να είναι προσβάσιµος από αναπηρικό αµαξίδιο, εύχρηστος και φιλικός.
          εξασφάλιση ενός τουλάχιστον χώρου υγιεινής σε κάθε κτίριο, µε τις κατάλληλες διαστάσεις, εξοπλισµό και εξυπηρετήσεις για χρήση από άτοµα κινούµενα µε αναπηρικό αµαξίδιο.
          εξασφάλιση κτιριοδοµικών και λοιπών στοιχείων ασφάλειας και προστασίας των χρηστών (κουπαστές, αντιολισθητικές ταινίες βαθµίδων κλπ).
          εξασφάλιση κατάλληλης σήµανσης στα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους.

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

Στην παρούσα, πιλοτική, φάση επιλέχθηκαν τα εξής πέντε κτίρια, από το σύνολο των δηµοτικών κτιρίων: 

          – το Γυµναστήριο «Μέγας Αλέξανδρος»
          – το Κέντρο Μουσικής
          – το Κέντρο Ιστορίας
          – το Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο

          – το Δηµοτικό Θέατρο «Άνετον»

Τα κτίρια αυτά επελέγησαν για την Α΄ φάση µεταξύ των 40 περίπου συνολικά κτιρίων ευθύνης του Δήµου, λόγω: 

          – της ποικιλίας των χρήσεών τους (γραφεία, χώροι διδασκαλίας, αίθουσες εκθέσεων, θεατρικοί χώροι)
          – του µεγάλου αριθµού χρηστών που εξυπηρετούν καθηµερινά
          – της δυνατότητας που προσφέρουν για επανάληψη της προτεινόµενης λύσης σε παρόµοια κτίρια
          – της πολυπλοκότητας των αναγκαίων παρεµβάσεων που παρουσιάζουν
          – του γεγονότος ότι σε αρκετά από αυτά έχουν γίνει κάποιες πρώτες επεµβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιµότητάς τους, κατά το στάδιο της κατασκευής ή ανακαίνισής τους, χωρίς όµως να ακολουθούν τα πρότυπα για την εξυπηρέτηση των Α.µεΑ., όπως ισχύουν πλέον σήµερα (π.χ. Κέντρο Μουσικής, Κέντρο Ιστορίας, Θέατρο Άνετον, κλπ.).

Φιλοσοφία των παρεμβάσεων

          – Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα µελέτη απευθύνονται κυρίως σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, αλλά και για άτοµα µε περιορισµένη όραση, κυρίως ως προς τις σηµάνσεις.
          – Για την πρόταση των συγκεκριµένων λύσεων ελήφθη σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι τα περισσότερα κτίρια υφίστανται και λειτουργούν σε καθηµερινή βάση και κατά συνέπεια η όποια παρέµβαση θα έπρεπε να µην προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία των υπηρεσιών.
          – Στόχος είναι να επιτευχθεί η βέλτιστη ενδεδειγµένη δυνατή λύση µε το µικρότερο δυνατό κόστος, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. 

Σχέδια ››› 
Τεύχη δημοπράτησης ›››