Διερεύνηση δυνατοτήτων για τη βέλτιστη Πολεοδομική ανάπτυξη και αξιοποίηση περιοχής Λαχανοκήπων

tessera720 προβολές

Σκοπιμότητα του Ερευνητικού Έργου

Οι Λαχανόκηποι Θεσσαλονίκης αποτελούν το δυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης εκτός των τειχών της πόλης.  Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής τους υπάγεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ ένα μικρότερο τμήμα στο Δήμο Μενεμένης.  Πρόκειται για μια ιστορική περιοχή της πόλης που σήμερα παρουσιάζει πολλά πολεοδομικά προβλήματα και είναι σημαντικά επιβαρυμένη περιβαλλοντικά, ωστόσο διαθέτει στρατηγικό χαρακτήρα με την παρουσία της νέας δυτικής εισόδου της πόλης και τη γειτνίασή της με το λιμένα και το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.  Η ανάπλαση, ανάδειξη και αξιοποίησή της θα συμβάλλει στο μετασχηματισμό της περιοχής σε «Δυτική Πύλη» της Θεσσαλονίκης,

Η μορφή της μελλοντικής πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής δεν είναι δεδομένη, καθώς υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά σενάρια.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέθεσε στο Α.Π.Θ. την εκπόνηση Ερευνητικού Έργου, που αφενός θα αναλύσει συστηματικά τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης και αφετέρου θα διερευνήσει εναλλακτικές προτάσεις για τη μελλοντική φυσιογνωμία και ανάπτυξη της περιοχής.

Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος

Αντικείμενο του Ερευνητικού Έργου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων και ο καθορισμός του ρόλου της στην προσπάθεια ανάδειξης της Θεσσαλονίκης ως ευρωπαϊκής μητρόπολης και ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.  Θα διατυπωθούν γενικές στρατηγικές επέμβασης και εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης, με στόχο την πολεοδομική αναβάθμιση και αξιοποίηση της περιοχής. 

Η ερευνητική ομάδα έχει ως στόχο τη συλλογή και συστηματικοποίηση όλων των δεδομένων για την περιοχή Λαχανοκήπων, ώστε να διευκρινίσει και να καθορίσει την πολεοδομική στρατηγική επέμβασης, σε επίπεδο αναδιάρθρωσης χρήσεων. 

Η έρευνα θα καταλήξει στην παρουσίαση διαφορετικών στρατηγικών προγραμματισμού, με τη μορφή εναλλακτικών σεναρίων, καθώς και στο τελικό πρόγραμμα πολεοδομικής επέμβασης.

Φάσεις του Ερευνητικού Προγράμματος

  • Α’ ΦΑΣΗ : Πρωτογενής έρευνα, εργασία πεδίου, ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης
  • Β’ ΦΑΣΗ : Διατύπωση γενικών στρατηγικών επέμβασης
  • Γ’ ΦΑΣΗ : Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής
  • Δ’ ΦΑΣΗ : Επιλογή σεναρίων ανάπτυξης
  • Ε’ ΦΑΣΗ : Επεξεργασία τελικά επιλεχθέντος σεναρίου


Ερευνητική Ομάδα

Εργαστήριο Πολεοδομικού & Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Π. Σταθακόπουλος, καθηγητής Α.Π.Θ., επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος
Α. Λαγόπουλος,      καθηγητής Α.Π.Θ., συντονιστής έρευνας
Β. Δημητριάδης,     καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., τμ. Αρχιτεκτόνων
Π. Άσημος,            αρχιτέκτων – πολεοδόμος
Γ. Πισσούριος,       αρχιτέκτων
Δ. Δρακούλης,       αρχιτέκτων

Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής, τμ. Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ν. Βαρσακέλης,       αναπλ. καθηγητής Α.Π.Θ., συντονιστής οικονομικής ομάδας
Ι. Ανανιάδης,           επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Σ. Κανέτης,             οικονομολόγος
Β. Μπασδεκίδου,      οικονομολόγος
Ε. Σμαραγδή,           οικονομολόγος

Ομάδα Νομικής Υποστήριξης

Δ. Μέλισσας,          νομικός, αναπλ. καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κ. Γεράρδη,            αρχιτέκτων – πολεοδόμος, καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Β. Ζαμπάζα,            δικηγόρος
Α. Τσάτσου,           δικηγόρος