Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ΙΙ

tessera558 προβολές

AQUENERGY  (Το έργο έχει προταθεί για προένταξη)

Τίτλος Πρότασης: Δίκτυο παράκτιων και παρόχθιων Ευρωπαϊκών πόλεων για την αξιοποίηση της εμπεριεχόμενης στα ύδατα θερμικής ενέργειας
Συνολικός Προϋπολογισμός:……………………1.664.859,00 €
Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης:………153.029,00 €
Διάρκεια Προγράμματος:…………………………….36 μήνες

Περιγραφή προγράμματος:
Το AQUENERGY αποτελείται από δράσεις, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει στη συλλογή, επεξεργασία, κεφαλαιοποίηση και διάχυση των αντιλήψεων και των συστημάτων που σχετίζονται με τις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και την «Εξοικονόμηση Ενέργειας» και τελικώς θα ενθαρρύνει τις εφαρμογές των υδατικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παραθαλάσσιες, παραλίμνιες και παραποτάμιες πόλεις.

Κεντρικοί στόχοι:
Σκοπός του έργου είναι η πλατιά διάδοση σε ευρωπαϊκούς παραθαλάσσιους και παρόχθιους οικισμούς των αντιλήψεων και των συστημάτων που σχετίζονται με τις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και την «Εξοικονόμηση Ενέργειας», μέσω της γνωστοποίησης στις τοπικές κοινωνίες (στους λαμβάνοντες αποφάσεις, στους παράγοντες της αγοράς και στους καταναλωτές) της φύσης, των δυνατοτήτων και της διαθέσιμης τεχνολογίας για την αξιοποίηση της εμπεριεχομένης στο θαλάσσιο, λιμναίο και ποτάμιο ύδωρ θερμικής ενέργειας, καθώς και την προσδοκώμενη συνεισφορά της στο επίπεδο ζωής και στην αειφόρο ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

 • 1. Η κεφαλαιοποίηση της γνώσης σχετικά με τις παθητικές και ενεργητικές εφαρμογές «υδατικών» ΑΠΕ και των συναφών μ’ αυτές μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε παραθαλάσσιες, παραλίμνιες και παραποτάμιες πόλεις.
 • 2. Η προεκτίμηση τυχόν συνεπειών τέτοιων εφαρμογών στο φυσικό περιβάλλον (υδατικό και ξηράς).
 • 3. Η τελεσφόρος και ταυτοχρόνως ορθολογική προώθηση των σχετικών τεχνολογιών σε τοπικό επίπεδο.
 • 4. Η διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της συναφούς αγοράς σε παρυδάτιες πόλεις των συμμετεχουσών χωρών.


Τελευταίο, αλλά όχι ήσσονος σημασίας: το στήσιμο ενός διεθνικού δικτύου παραγόντων εμπλεκομένων με την προώθηση της θερμικής ενέργειας των υδάτων στην ευρωπαϊκή αγορά και κοινωνία (τοπικές αυτοδιοικήσεις και αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, πολιτικοί, σύμβουλοι, μελετητές, πωλητές κλπ).

Εταιρικό Σχήμα:

 • 1. Δήμος Μπουργκάς, Βουλγαρία (Συντονιστής εταίρος)
 • 2. Ένωση των Τοπικών Φορέων της Μαύρης Θάλασσας, Βουλγαρία
 • 3. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας, Ελλάδα
 • 4. ΔΙΟΠΣΙΣ Συμβουλευτική, Ελλάδα
 • 5. Δήμος Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
 • 6. Δήμος Λάρνακας, Κύπρος
 • 7. Ενεργειακό Κέντρο Μάλτας, Μάλτα
 • 8. Δήμος Γένοβας, Ιταλία
 • 9. Ενεργειακό Ινστιτούτο της Τενερίφης, Ισπανία
 • 10. «Συνεργασία για την Ανάπτυξη», Περιφέρεια Plocki, Πολωνία
 • 11. Κέντρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Essex, Ην. Βασίλειο