Κύριες Δράσεις στα πλαίσια του Έργου

tessera712 προβολές

•   Έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα Α.με.Α στο Δήμο. Ταυτόχρονα έγινε μια ανάλυση των κατηγοριών αναπηρίας και του πώς αυτές επηρεάζουν την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους. Στον τομέα των μεταφορών έγινε καταγραφή των δυνατοτήτων των συμβατικών υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. καθώς και των δυο ειδικών υπηρεσιών μεταφοράς Α.με.Α που λειτουργούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑΣ) και τον Ο.Α.Σ.Θ.

•   Έγινε σύνθεση ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης των Δημοτικών κτιρίων λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διεθνή εμπειρία. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός κατά το δυνατόν πληρέστερου και αναλυτικότερου εργαλείου αξιολόγησης που να λαμβάνει υπ’ όψη τις πρακτικές ανάγκες των εμποδιζομένων ατόμων.

•   Δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο που συνδυάζει αναλυτική παρουσίαση των προδιαγραφών του Υ.Πε.Χω.Δ.Ε (ή και διεθνών εφόσον αυτές δεν επαρκούν) και τεχνικών λύσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά .

•   Συγκεντρώθηκαν και παρατέθηκαν πρακτικές που έχουν ακολουθήσει Δήμοι σε διεθνές επίπεδο για να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον και τις προσφερόμενες παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες.

•   Εξετάστηκε αναλυτικά η υποδομή και οι υπηρεσίες που προσφέρονται προς τα άτομα με αναπηρίες από συνολικά 17 ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, τόσο στο εσωτερικό των κτιρίων όσο και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

•   Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στο Δήμο για τα ζητήματα πρόσβασης καθώς και για τη συμπεριφορά τους προς τους πολίτες με αναπηρία μέσω σεμιναρίων στα οποία συμμετείχαν ειδικοί σε ζητήματα πρόσβασης

•   Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των κτιρίων χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης της προσβασιμότητας σε 5 από αυτά τα οποία επιλέχθηκαν ανάλογα με τη χρήση τους. Οι μελέτες εκπονήθηκαν από υπαλλήλους του Δήμου με τη συμβολή και επίβλεψη της ΕΟΣΜ/ ΑΠΘ.