Μεθοδολογία και πακέτα εργασίας

tessera699 προβολές

Το προτεινόμενο μοντέλο συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης βασίζεται σε μια διαδικασία συνεχούς αμφίπλευρης δραστηριοποίησης και ισόρροπης συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών, συνεργατών της ΕΟΣΜ του ΑΠΘ που έχουν από καιρού ανεπτυγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και «Σχεδιασμού για Όλους» με ειδική ομάδα τεχνικών και οργανωτικών στελεχών του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Τα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα άμεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα θέματα αιχμής (και πέραν της προσβασιμότητας), μέσω της άμεσης επαφής τους με την Ερευνητική Ομάδα του ΑΠΘ. 

Η Ερευνητική Ομάδα, μέσω της συνεχούς επαφής της και επικοινωνίας με στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα και απόψεις που κάνουν την εργασία της πιο πραγματιστική και αξιοποιήσιμη.  

Με την προηγούμενη προσέγγιση ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει τη δυνατότητα, στα ίδια τα στελέχη του, να μπορούν να συνεχίσουν το έργο της σταδιακής μετατροπής της Θεσσαλονίκης σε πόλη προσβάσιμη για όλους.


Πακέτα εργασίας  

Ειδικότερα, τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του έργου, είναι τα εξής:  

ΠΕ1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
ΠΕ3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΠΕ4. ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

ΠΕ5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ