Στελέχωση

tessera459 προβολές

Το Τμήμα Απαλλοτριώσεων είναι αρμόδιο για την εκπόνηση μελετών και την διοίκηση-επίβλεψη έργων κατεδάφισης ρυμοτομούμενων και επικινδύνων/ ετοιμόρροπων κτισμάτων, καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων, τοποθέτησης πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και πεζοδρόμων, την διαδικασία συντέλεσης απαλλοτριώσεων, την σύνταξη ογκομετρικών πινάκων και πινάκων αναλογισμού και παρακατάθεσης, της παράστασης σε δικαστήρια για μαρτυρικές καταθέσεις.

 
Παράλληλα με την υπ’ αριθμ.1371/2003 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί στο Τμήμα το αντικείμενο της χορήγησης βεβαιώσεων χώρου κύριας χρήσης για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρμοδιότητα της Πολεοδομίας που έχει μεταβιβασθεί στους Δήμους που διαθέτουν οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία μετά την κοινή Υπουργική Απόφαση Δ/ΑΔΠ/Α1/3143/14-2-02.

 

Για τη διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών το Τμήμα Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων διαθέτει προσωπικό (επιστημονικό και εργατοτεχνικό) των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Αρχιτέκτονες Μηχανικούς

  • Τεχνολόγους Πολιτικούς Μηχανικούς

  • Εργοδηγούς -Σχεδιάστριες

  • Εργοδηγούς Δομικών Έργων

  • Τεχνίτες.