Μελέτη Αποκατάστασης Διατηρητέου Σχολείου “Κριεζώτου”

t.dalianis3364 προβολές

Ο Δήμος μας, στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων που ανέλαβε με το Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” σχετικά με τη διαχείριση της Σχολικής Στέγης, παρέλαβε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και το λιμνάζον θέμα της στατικής επάρκειας του διατηρητέου κτηρίου (το κτήριο χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης με την υπ’ αριθ. ΔΙΛΑΠ/Γ/239/3723/10125 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 165Β’/1987)) του σχολικού συγκροτήματος της οδού Κριεζώτου (πρώην Ε΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης).

Υπενθυμίζουμε ότι το κτήριο κτίστηκε ως παρθεναγωγείο της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής (Mission Laïque Française) μεταξύ των ετών 1936-1939, με σχέδια που στάλθηκαν από την Γαλλία και υπογράφονται από τους Αρχιτέκτονες A. Paul Leclerc και Α. Γραικό, ο πρώτος ως μελετητής και ο δεύτερος ως επιβλέπων του έργου. Χρησιμοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς μέχρι το 1958, όπως Παρθεναγωγείο της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής, Υπηρεσία Ξένων, Επιτελείο της στρατιάς της Καβάλας, στρατιωτικό νοσοκομείο κ.α. Tο 1959 το “Ταμείον Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Θεσσαλονίκης” αγόρασε από τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή το κτίριο προκειμένου να στεγαστεί το 5ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.

Στη φάση της κατασκευής νέας πτέρυγας στον αύλειο χώρο του διατηρητέου κτηρίου, καθώς και υλοποίησης προγραμματισμένων εργασιών τακτικής συντήρησης του ίδιου του διατηρητέου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της σχολικής στέγης, κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα της στατικής επάρκειας αυτού ήταν σοβαρότερα από όσο είχαν αρχικά εκτιμηθεί.

Για τη διαπίστωση του μεγέθους του προβλήματος της στατικής επάρκειας με επιστημονική τεκμηρίωση και την αποφυγή υποκειμενικών εκτιμήσεων επ’ αυτού, λόγω του ότι το κτήριο είναι ειδικού σκοπού, ο Δήμος μας χρηματοδότησε μελέτη επεμβάσεων και γεωτεχνική μελέτη με πρόταση θεμελίωσης.

Από τα ανωτέρω δεδομένα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η διατηρητέα κατασκευή πάσχει στο σύνολό της, τόσο ως προς την ανωδομή όσο και ως προς το υπέδαφος, ένας συνδυασμός που αυξάνει εκθετικά το βαθμό επικινδυνότητας του κτιρίου. Για τον παραπάνω λόγο ενημερώσαμε την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού (έγγραφο υπ’ αριθ. 4241/9-10-2014), για την απαγόρευση χρήσης του κτηρίου έως ότου επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα.

Ήδη οι παραπάνω προμελέτες εγκρίθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ’ αριθ. 3758/2-12-2015 έγγραφό της.

Κατόπιν των παραπάνω, για την άμεση αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, λόγω της κήρυξης του κτηρίου ως διατηρητέου, αλλά και της έλλειψης σχολικής στέγης στο Δήμο μας, απαιτείται η εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτηρίου του θέματος, η οποία πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτες μηχανικούς λόγω της εξειδικευμένης τεχνικής γνώσης που απαιτείται για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το διατηρητέο κτήριο που δεν μπορεί να καλυφθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας.


Διακήρυξη
Τεύχη Δημοπράτησης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Συμβάσεων