Σχολική Στέγη

tessera589 προβολές

Εξασφάλιση Σχολικής Υποδομής:
Υποβλήθηκαν 16 ακόμη προτάσεις από την Υπηρεσία μας για σύναψη ισάριθμων Προγραμματικών Συμβάσεων με τον ΟΣΚ. Μετά από παρέμβασή μας με νομοθετική ρύθμιση που ενσωματώθηκε στο Ν. 3577/2007 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130/Α/2007, εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας μέχρι τέλους 2008 για την απαλλοτρίωση σχολικών χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω κονδυλίων του ΥΠΕΠΘ.

Παρελήφθησαν ήδη 8 εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και αναμένεται η υπογραφή των αντίστοιχων νέων Π.Σ., μεταξύ των οποίων εκείνες για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου «Αλυσσίδα» και του αποχαρακτηρισμένου οικοπέδου επί της οδού Λαχανά. Η σχολική γη που θα αποκτηθεί με τις νέες Π.Σ. υπερβαίνει τα 15 στρέμματα.

Σχολικό Πρόγραμμα 2008-2013:
Μετά από διεξοδικότατη έρευνα για τις ανάγκες σε κτιριακή υποδομή και άλλα λειτουργικά προβλήματα των σχολείων, η Υπηρεσία μας διατύπωσε συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις για την αξιοποίηση του συνόλου σχεδόν των προβλεπόμενων στο ρυμοτομικό σχέδιο χώρων σχολείων, όπως και για προσθήκες ή ανακατασκευές υφισταμένων σχολικών συγκροτημάτων.

Σε συνεργασία με τη Δ/νση Εκπαίδευσης και τη Δ/νση Κατασκευών, εκπονήθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το προτεινόμενο από το Δήμο μας Σχολικό Πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για την έγκριση και υλοποίηση έργων κατασκευής, ύψους 67,6 εκ. € σε υφιστάμενα σχολικά συγκροτήματα, και ύψους 84 εκ. € για απαλλοτριώσεις χώρων σχολείων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που θα καταβληθούν για απαλλοτριώσεις από τον ΟΣΚ). Αναλυτικότερα, στο Σχολικό Πρόγραμμα υποβάλαμε προτάσεις:

 • Για στατική ενίσχυση σχολικών κτιρίων: 2 εκ.
 • Για αντικατάσταση παλαιών προκατ. Σχολείων: 13,7 εκ.
 • Για εξάλειψη διπλοβάρδιας με κατασκευή νέων κτιρίων: 36 εκ.
 • Για προσθήκες πτερύγων ή αιθουσών: 7,5 εκ.
 • Για εκτεταμένες επισκευές: 1,1 εκ €
 • Για αποκατάσταση διατηρητέων σχολείων: 3,5 εκ.
 • Για στέγαση σχολείων που λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια: 3,8 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ67,6 εκ.  μόνο για τα έργα κατασκευής σε υφιστάμενα σχολεία (χωρίς κόστος απαλλοτρίωσης).

Για απαλλοτρίωση περίπου 105 στρ. αστικής γής:  84 εκ. € (ΟΣΚ και ΝΑΘ).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ για το Δήμο Θεσσαλονίκης από την υλοποίηση του εκπονηθέντος Προγράμματος Σχολικής Στέγης:

 • 1. Επίλυση στεγαστικού προβλήματος 70 σχολικών μονάδων (σχολεία σε λυόμενα, συστεγαζόμενα, σε μισθωμένα κτίρια, σε κτίρια ακατάλληλα).
 • 2. Εξάλειψη διπλοβάρδιας 29 σχολικών μονάδων.
 • 3. Βελτίωση λειτουργίας 52 σχολικών μονάδων (με προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας, άθλησης, σίτισης, επισκευές μεγάλης κλίμακας κλπ).
 • 4. Υλοποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού σε 34 περιπτώσεις (αποτροπή απώλειας χώρων), συνολικής επιφάνειας 105 στρ. περίπου (αστικής γης).
 • 5. Ίδρυση 4 νέων σχολικών μονάδων στις περιοχές επεκτάσεων.
 • 6. Απόδοση στην πόλη 4 πλατειών – χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, μετά την οριστική μεταστέγαση των σχολικών μονάδων που τις καταλαμβάνουν (Έντισσον, Ν. Μάνου-Βασ. Όλγας, Μέγαρο Μουσικής, Λαμπράκη-Σπανού).


Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας
:
Ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα με τη συμμετοχή του Τμήματος η διαδικασία μεταβίβασης της σχολικής περιουσίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με την έκδοση και μεταγραφή των διαπιστωτικών πράξεων του Περιφερειάρχη στο Υποθηκοφυλακείο.

Έτσι τώρα, με εφαρμογή του άρθ. 274 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, περιήλθαν στο Δήμο μας τα ακίνητα (οικόπεδα, κτίρια) και η κινητή περιουσία 64 σχολείων, επιπλέον των 19 που είχαν περιέλθει με ανάλογη διάταξη του 1996.  Δηλαδή στη μερίδα του Δήμου μας πλέον έχουν καταχωρηθεί 83 σχολικά ακίνητα.