Πεπραγμένα 2007

tessera510 προβολές

Στο αντικείμενο του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων περιλαμβάνονται οκτώ έργα (αναθέσεις πολεοδομικών μελετών ή άλλων υπηρεσιών, διενέργεια πολεοδομικών διαγωνισμών, ερευνητικά προγράμματα). 

Με μέριμνα του Τμήματος και συστηματική προετοιμασία που ξεκίνησε την τελευταία διετία, όπως και με τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ των στελεχών του Τμήματος, αλλά και των συνεργατών από όλη τη ΔΜΑΕ που συνεισέφεραν στην άρτια διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης, χωρίς ανυπέρβλητες εμπλοκές, όλα τα έργα έχουν συμβασιοποιηθεί και θα εκτελεσθούν από τον Ιανουάριο 2008 ή εκτελούνται ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2007.

Το συνολικό ύψος των συμβάσεων που παρακολουθεί το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών ανέρχεται σε 1.572.269,30 € (συμπεριλ. του ΦΠΑ), ενώ η χρηματοδότηση τους έχει εξασφαλισθεί από διάφορους πόρους (ΘΗΣΕΑΣ, ΥΠΕΣΔΑ, Interreg).

Ταυτόχρονα καθ’ όλο το έτος, το Τμήμα ασχολήθηκε με τις πάγιες διαδικασίες αρμοδιότητάς του που αφορούν την επεξεργασία, ωρίμανση και διεκπεραίωση θεμάτων τροποποίησης ρυμοτομίας, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα δημοτών ή στην εφαρμογή του προγράμματος της Διοίκησης, προκειμένου μετά την τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης και δημοσιοποίησης που προβλέπεται από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, να προωθηθούν οι τελικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΚΜ, ΝΑΘ).


{article 95}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 96}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 97}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 98}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 99}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}