Ολοκλήρωση μελέτης για την επέκταση του υφιστάμενου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) ΣΑΤΑ – ΤΠ 2012

732 προβολές
Στο οικόπεδο του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων υπάρχουν διάφορα κτίρια και εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές στιγμές. (στο διάγραμμα δόμησης φαίνονται αναλυτικά σε πίνακα όλες οι κατά καιρούς οικοδομικές άδεις που έχουν εκδοθεί).

Η παρούσα μελέτη αφορά στην επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στα παρακάτω έργα:


          – Επέκταση μεταλλικής ανωδομής κτιρίου πρεσών (προσθήκη 4ης πρέσας) και ενοποίηση του με το υφιστάμενο κτίριο των τριών πρεσών). Βελτίωση της ηχομόνωσης του ενοποιημένου κτιρίου.
          – Προσθήκη κατ’ επέκταση κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα στεγάσει τα 3 φίλτρα άνθρακα, και του οποίου το δώμα θα φυτευτεί, έτσι ώστε να συμβάλλει στην βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.
         – Προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφου κτιρίου, στο ισόγειο του οποίου θα ενσωματωθεί η απαιτούμενη δεξαμενή πυρόσβεσης, και επιπλέον θα περιλαμβάνει το απαραίτητο αντλιοστάσιο και αποθηκευτικό χώρο, ενώ στον όροφο που θα κατασκευαστεί με μεταλλικό φέροντα οργανισμό θα τοποθετηθεί το 4ο φίλτρο άνθρακα. 
          – Φυτοτεχνική μελέτη
          – Επέκταση μηχανολογικού εξοπλισμού