Τεχνικό Πρόγραμμα 2012

975 προβολές

Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2012 έχει συνταχθεί με βάση τις προτάσεις των Διευθύνσεων της Αντιδημαρχίας και ειδικότερα:

α) της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων,
β) της Διεύθυνσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων,
γ) της Διεύθυνσης Οδοποιίας,
δ) της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας και
ε) της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού.

Για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος διενεργήθηκαν με πρωτοβουλία και συντονισμό της Αντιδημαρχίας, επανειλημμένες συσκέψεις και το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε μετά από επεξεργασία:

α) αιτημάτων φορέων και δημοτών,
β) προτάσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων,
γ) προτάσεων που επεξεργάστηκαν οι Ομάδες Εργασίας για τις «Αστικές Αναπλάσεις» και τη «Βιώσιμη Κινητικότητα»
δ) κατόπιν αξιολόγησης των προτεινομένων μελετών και έργων ως προς την προτεραιότητα, τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και τη δυνατότητα υλοποίησης τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων Διευθύνσεων.

Παράλληλα έχουν συμπεριληφθεί έργα και μελέτες που ήδη εκτελούνται και προβλέπεται να περατωθούν κατά τη διάρκεια του 2012…