Μελέτη ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου

5210 προβολές


Οι αρχές σχεδιασμού της μελέτης έχουν ως γνώμονα την αναβάθμιση του αστικού χώρου ενώ οι προτεινόμενες παρεμβάσεις διαμορφώθηκαν σε συνεργασία της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων με τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού είναι οι ακόλουθες:

I.   Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και νέες χαράξεις των οδών που περιλαμβάνονται στην περιοχή αυτή. Ενιαία αντιμετώπιση όσον αφορά το διαμορφωμένο πλάτος τους που κυμαίνεται από 3 μέχρι 4 μέτρα στους μονόδρομους και από 6,00 μέχρι 6,65 το τμήμα της Λέοντος Σοφού που έχει διπλή κατεύθυνση. Με τις νέες αυτές διαστάσεις των οδών, διασφαλίζεται η συνεχόμενη ροή των οχημάτων και αποτρέπεται η ¨προσωρινή ¨ στάση – στάθμευση στη μέση των οδών

II.   Διεύρυνση των πεζοδρομίων και προστασία τους με εμπόδια σε όλο το μήκος τους

III.   Δημιουργία δύο πλατειών, που εκτός από τις ιστορικές ονομασίες, Πλατεία Χρηματιστηρίου και Εμπορίου θα αποτελούν και ουσιαστικούς δημόσιους χώρους, σημεία έλξης και όχι χώρους στάθμευσης όπως ήταν μέχρι σήμερα.

IV.   Δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης και φόρτο-εκφόρτωσης εμπορευμάτων και μέριμνα για την διευκόλυνση λειτουργίας των υφιστάμενων οργανωμένων χώρων parking.

V.   Δημιουργία δικτύου πεζοδρομήσεων, στο οποίο κατ’ εξαίρεση θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων άμεσης ανάγκης καθώς και των οχημάτων φορτοεκφόρτωσης συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

VI.   Στα πλαίσια αναβάθμισης της περιοχής, επιχειρείται η διαχείριση της μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων που παράγονται στην περιοχή, με την εγκατάσταση ημι-βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας σε σχέση με τους συμβατικούς.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση 20 ημι-βυθιζόμενων κάδων, ώστε να αντικαταστήσουν τους 90 συμβατικούς που θα χρειαζόταν.

VII.   Προτείνεται νέος ενιαίος αστικός φωτισμός με συνδυασμό φωτιστικών ιστού και κρεμαστών φωτιστικών στους στενούς δρόμους.

        Ο φωτισμός ανάδειξης των όψεων των διατηρητέων και νεοκλασικών κτιρίων αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης φωτισμού η οποία δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτή τη φάση της μελέτης καθώς θα πρέπει να προηγηθούν οι μελέτες και οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων.

        Στη συγκεκριμένη μελέτη ο φωτισμός ανάδειξης των όψεων θα επιτευχθεί με τη χρήση προβολέων κατάλληλης δέσμης και κατανομής οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι είτε επί ιστού είτε επί των όψεων των απέναντι κτιρίων.

VIII.   Συνολικά τα πεζοδρόμια και τα υπερυψωμένα τμήματα των δρόμων προτείνεται να επιστρωθούν με αγυάλιστες πλάκες πετρώματος ¨Μολοσσών¨ Ιωαννίνων σε διάφορες διαστάσεις. Ένα τμήμα μόνο της πλατείας Εμπορίου θα επιστρωθεί με το νέο οικολογικό υλικό stabilized. Στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί διακοσμητική άσφαλτος.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, όπως αναφέρθηκαν,

– Αποτυπώθηκε λεπτομερώς η περιοχή στην οποία θα γίνει η επέμβαση και καταγράφηκαν αναλυτικά οι χρήσεις γης.

Υπήρξε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους φορείς όσον αφορά τα κοινωφελή δίκτυα.

Ενημερώθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος και κατέθεσε τις προτάσεις του, οι οποίες λήφθηκαν υπ’ όψη κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Εκπονήθηκαν από το Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών (ΤΑΜ) της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, οριστική Αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη Ηλεκτροφωτισμού, Άρδευσης και Φύτευσης.

Προτάθηκαν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν από την Διεύθυνση Κυκλοφορίας.

Κατατέθηκε η μελέτη στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και με την καθοδήγηση τους, προσαρμόστηκαν κάποια σημεία ενώ συντάχθηκε ένθετη μελέτη πολιτιστικών διαδρομών ανάδειξης των ιστορικών μνημείων της πόλης.