Αντικείμενο της Μελέτης

tessera576 προβολές

Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη τριών προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης  για τη διαμόρφωση τριών επάλληλων καθ’ ύψος επιπέδων σε ολόκληρη την έκταση της παλαιάς πλατείας Διοικητηρίου της Θεσσαλονίκης.

     – Στο χαμηλότερο επίπεδο θα διαμορφωθεί επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.

     – Στην ενδιάμεση στάθμη θα εξασφαλιστεί χώρος στάθμευσης τουλάχιστον 100 αυτοκινήτων με δυνατότητα αύξησης του αριθμού τους έως και 50%.

     – Στο επίπεδο της πόλης θα δημιουργηθεί ανοιχτή πλατεία για περίπατο και αναψυχή.


Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΠΟ και αφορά:

     – Πρόταση για την οργάνωση των χρήσεων που θα αναπτυχθούν στο χώρο της πλατείας και για τον σχεδιασμό της. Η πρόταση θα αντιμετωπίζει την σχέση μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών που θα συνυπάρξουν καθώς και με το υφιστάμενο περιβάλλον.

     – Πρόταση για τον σχεδιασμό υπόγειου χώρου στάθμευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση των κινήσεων και την επίλυση των προσπελάσεων.

     – Πρόταση για την οργάνωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου.

Μεταξύ των υποψήφιων μελετητικών σχημάτων εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο διαγωνισμό, επιλέχθηκαν τρεις ανάδοχοι στους οποίους ανατέθηκε, η εκπόνηση εντός τριών μηνών των προκαταρκτικών μελετών, με κύριο αντικείμενο την εξέταση – σε επίπεδο προσχεδίων και συνοδευτικών τεχνικών εκθέσεων & αναλύσεων – όλων των αρχιτεκτονικών (με ταυτόχρονη υποστήριξη των στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών απαιτήσεων), συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών και τεχνικο-οικονομικών παραμέτρων του θέματος και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων τεχνικών λύσεων και παρεμβάσεων.


Στον ανάδοχο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής του προσφοράς θα ανατεθεί η εκπόνηση της προμελέτης του έργου, η οποία θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της παρέμβασης και ειδικότερα:

     Αρχιτεκτονική Προμελέτη, με αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων
               – για τον σχεδιασμό υπόγειου χώρου στάθμευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση των κινήσεων και την επίλυση των προσπελάσεων, με τις αντίστοιχες μελέτες παθητικής πυροπροστασίας και θερμομόνωσης και
               – για την οργάνωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, που θα αντιμετωπίζει και τα ζητήματα φωτισμού, πρόσβασης και κινήσεων με τις αντίστοιχες προτάσεις παθητικής πυροπροστασίας και θερμομόνωσης

     Ειδική Αρχιτεκτονική Προμελέτη, με αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων για τις αρχές σχεδιασμού του υπαίθριου χώρου της πλατείας.

     Στατική Προμελέτη, με αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων για το σύστημα κατασκευής του φέροντα οργανισμού συνολικά και σε κάθε επίπεδο χωριστά.

     Ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη, με αντικείμενο τη διατύπωση πρότασης για το σύστημα όλων των εγκαταστάσεων συνολικά και σε κάθε επίπεδο χωριστά και θα επιλύει τα ιδιαίτερα προβλήματα (π.χ. εξαερισμοί), που προκύπτουν από την χρήση του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

     Συγκοινωνιακή Προμελέτη, με αντικείμενο τον προσδιορισμό των προτεινόμενων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων.

     Γεωτεχνική Προμελέτη, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών που είχαν προταθεί στο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης καθώς και πρόταση ενδεδειγμένων τρόπων θεμελίωσης και αντιστήριξης των πρανών.
     
     Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων