Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών

g.kigos1321 προβολές

Σύνθετος Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Ενός Σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ.26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04-05-2012) και την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/ 13-9-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 3537/Β’/20-9-2019) και περιλαμβάνει αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επιλογή της βέλτιστης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για τη δημιουργία νέου κτιρίου Παιδικού Σταθμού και Κοινωφελών Λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις αρχές του βιοκλιματικού – περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Επιδιώκεται να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, ικανοποιώντας τις επιδιώξεις που αναφέρονται στο τεύχος της Αναλυτικής Διακήρυξης και των Τεχνικών Δεδομένων.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη ενός νέου δημοτικού κτιρίου με χρήσεις κοινής ωφέλειας (πρόνοιας και πολιτισμού) σε οικόπεδο, εμβαδού 314 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Σκεπαστού- Ινιάδος- Ελευθερών- Θ. Κωνσταντινίδη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι χρήσεις που θα εξυπηρετηθούν στο ακίνητο θα είναι οι εξής: Βρεφονηπιακός Σταθμός, Δημοτική Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).


  1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  4. ΤΕΥΧΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
  5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (PDF) – (DOC)
  7. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ
  8. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (dwg)

«Για τις Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις / FAQ (and respective Answers) πατήστε / press ΕΔΩ»

Η υπ’ αριθ. 298/14-04-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων του διεθνή σύνθετου ανοικτού διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου πατήστε / press ΕΔΩ