Αντικείμενο της μελέτης

tessera612 προβολές

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης και προμελέτης για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην παρούσα φάση του διαγωνισμού θα επιλεγούν – κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν3316/2005-, τρεις από τους διαγωνιζόμενους σε καθέναν από τους οποίους θα ανατεθεί η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για το έργο. Οι προκαταρκτικές μελέτες θα συνταχθούν σε επίπεδο προσχεδίων, τεχνικών εκθέσεων και αναλύσεων.

Στον ανάδοχο που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής του προσφοράς θα ανατεθεί η εκπόνηση της προμελέτης του έργου, με κύριο αντικείμενο την εξέταση – σε επίπεδο προσχεδίων και συνοδευτικών τεχνικών εκθέσεων & αναλύσεων – όλων των πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών και τεχνικο-οικονομικών παραμέτρων του θέματος και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων τεχνικών λύσεων και παρεμβάσεων και ειδικότερα:

Ειδική Αρχιτεκτονική προμελέτη με αντικείμενο τη διατύπωση πρότασης για τον σχεδιασμό των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου που θα αντιμετωπίζει και τα  ζητήματα φωτισμού, φύτευσης και αστικού εξοπλισμού. – πρότασης ανάδειξης του μνημειακού συνόλου  συμπεριλαμβανομένου και του χώρου ανασκαφής – πρότασης για την αισθητική αναβάθμιση των μετώπων των οικοδομικών τετραγώνων που περιβάλλουν τα μνημεία.

Ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη με αντικείμενο τη διατύπωση πρότασης για τον σχεδιασμό των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην περιοχή που θα διαμορφωθεί. Η πρόταση θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα του γενικού φωτισμού της περιοχής, του ειδικού φωτισμού των μνημείων και των χώρων ανασκαφής, την ύδρευση, την αποχέτευση των ομβρίων και κάθε είδους εξοπλισμού που μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής.

Συγκοινωνιακή προμελέτη με αντικείμενο τη διερεύνηση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων ώστε να εξασφαλιστούν  τα βέλτιστα αποτελέσματα για την περιοχή.

Φυτοτεχνική προμελέτη με αντικείμενο την αξιολόγηση του υφιστάμενου φυτικού δυναμικού και την πρόταση για νέες φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, με σκοπό την ενίσχυση του πρασίνου στην περιοχή και την σωστή ένταξή του στον αρχαιολογικό χώρο.

Επιθυμία του αγωνοθέτη είναι να υπάρξει μια γόνιμη αναζήτηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την αναβάθμιση της περιοχής, με σαφείς κατευθύνσεις για την εξασφάλιση της υλοποίησής τους.