Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

657 προβολές
Η δημοπράτηση αφορά την κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10KWp, θέση σε λειτουργία, πιστοποίηση κατά ΕΝ 62446, συντήρηση και ασφάλιση τους για τρία (3) χρόνια, σε δώματα και στέγες σχολικών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το έργο γίνεται στο πλαίσιο της από 10-8-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φ/Β σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων». (ΦΕΚ B’ 2317/10 Αυγούστου 2012), με την οποία δίνεται η δυνατότητα και σε ΝΠΔΔ να ενταχθούν σε αυτό.

 
Το πρόγραμμα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου.
 
Η επιλογή των κτιρίων έγινε με βάση την θέση, τον προσανατολισμό, την ελεύθερη επιφάνεια του κτιρίου προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των αντίστοιχων Φ/Β συστημάτων.
 
Κάθε εγκατάσταση περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τους μετατροπείς ισχύος από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα, το μετρητικό – καταγραφικό σύστημα για τις μετρήσεις των συστημάτων μετά την εγκατάσταση, την ηλεκτρονική πινακίδα με τις πληροφορίες της εγκατάστασης στον χώρο της εισόδου του κτιρίου, την αντικεραυνική προστασία καθώς και όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές συνδέσεις των συστημάτων μεταξύ τους, μέχρι και την τελική διασύνδεση της εγκατάστασης στο δίκτυο της ΔΕΗ.– Τεύχη δημοπράτησης ›››