Νέο Δημαρχείο

tessera3686 προβολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Στο οικόπεδο του πρώην Στρατοπέδου Τσιρογιάννη, όπου ανεγέρθηκε Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, χωροθετούνται δύο θεσμοθετημένες διαφορετικές κατηγορίες λειτουργιών.

Α) Διοικητικές λειτουργίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανοδομή

Β) Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων με διακεκριμένες θέσεις για χρήση του Δημαρχείου και του υπόγειου σταθμού.

Α) Διοικητικές λειτουργίες τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι λειτουργίες που έχουν χωροθετηθεί είναι σύμφωνες με το δοθέν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κτιριολογικό Πρόγραμμα, όπου εκφράζονται οι σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στέγασης – και συστέγασης – συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και το Πνεύμα της Διάρθρωσης του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Το «πνεύμα» αυτού του κτιριολογικού προγράμματος υπαγορεύει ένα Δημαρχείο «Στρατηγείο» όπου θα είναι συγκεντρωμένες οι περί τον Δήμαρχο υπηρεσίες, θα υπάρχουν γραφεία – πόστα – για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, και θα υπάρχουν βασικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού οι οποίες μάλιστα και παραδοσιακά δίνουν το στίγμα των υπηρεσιών του Δήμου (μητρώα, δημοτολόγια, ληξιαρχεία κ.ά.)

Η χωροθέτηση των λειτουργιών στο «πολύσπαστο» όγκο που περιγράφεται στην «κεντρική ιδέα της σύνθεσης» έγινε με γνώμονα τα εξής :

Α) Σαφής διαχωρισμός και αντίστοιχη προβολή στον χώρο των περιοχών που αφορούν τον Δήμαρχο και την «στρατηγική» οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, από αυτές που αφορούν τις «πολιτικές» διαδικασίες (Δημοτικό Συμβούλιο)και αυτές που αφορούν τις λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης (οικονομική, διοικητικές, μητρώα, ληξιαρχεία, προσωπικό, μηχανοργάνωση κ.ά.)

Β) Χωρική οργάνωση των λειτουργιών ανάλογη με τις απαιτήσεις προσπελασιμότητας από το κοινό, εξασφάλιση ησυχίας, ελέγχου πρόσβασης (control Δημάρχου)  ή και ακόμη αυτόνομης λειτουργίας σε ώρες που το Δημαρχείο είναι κλειστό (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και συνοδευτικές υπηρεσίες).

Με γνώμονα τα παραπάνω οι χώροι του Δημαρχείου και των υπηρεσιών – στελεχών που τον πλαισιώνουν, χωροθετούνται στον επιμήκη όγκο πάνω από την pilotis  πέρασμα ενοποίησης των αυλών, ο οποίος είναι και ο πλέον προβεβλημένος λόγω θέσης (αν και όχι ο ογκωδέστερος).

Επίσης λόγω της περιορισμένης επαφής με το ισόγειο επιτυγχάνεται εύκολος έλεγχος – control  εισερχομένων καθώς και διαφύλαξη της ανεξάρτητης προβεβλημένης εισόδου στον πέτρινο όγκο από την pilotis για είσοδο V.I.P’S.

Στην σχήματος Γ πτέρυγα επί των οδών Βασ. Γεωργίου και Γ΄ Σώματος Στρατού χωροθετούνται οι λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Αυτό διότι η πτέρυγα αυτή είναι που διαμορφώνει το μέτωπο στην πόλη, έχει δυνατότητα και ανεξαρτήτων προσπελάσεων, και αποτελεί τον ενδιάμεσο χώρο – φίλτρο – προς την καρδιά του Δημαρχείου, το forum με τις κατ΄ εξοχήν υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τέλος στο επίμηκες μεγαλύτερο τμήμα της όλης σύνθεσης, καθώς και στον πολυώροφο χώρο του φουαγιέ, τοποθετούνται όλες οι λειτουργίες υπηρεσιών και διευθύνσεων που προβλέπονται από το κτιριολογικό πρόγραμμα.

Η επαφή τους στους επί μέρους χώρους και στάθμες έγινε με τα εξής κριτήρια:

Α) Την σχέση με το κοινό και το πλήθος των συναλλοσομένων

Β) Την δυνατότητα για σχετική αυτονομία

Γ) Την αλληλεξάρτηση από άλλη διεύθυνση που υπαγορεύει γειτνίαση.

Δ) Τη προσπάθεια κάθε διεύθυνση ή τμήμα της να αποτελεί αυτόνομη εύκολα αναγνωρίσιμη χωρική ενότητα μέσα στο σύνολο του συγκροτήματος.

Έγινε προσπάθεια να χωροθετηθούν στο Ισόγειο ( και σε προέκταση στον Α΄ όροφο) υπηρεσίες καθημερινής και πολυπληθούς επαφής με το κοινό.

Αυτό έχει στόχο αφ΄ ενός μεν την ευκολότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αφ΄ ετέρου την δημιουργία ενός ιδιαίτερα  ζωντανού, με πληθώρα προσπελάσεων κτιρίου.

Επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός φιλικού, διάφανου, πολυπροσπέλαστου κτιρίου στο επίπεδο του Ισογείου, το οποίο όμως θα παρουσιάζει ιδιαίτερα ευανάγνωστα κατανεμημένες στον οργανισμό του τις επί μέρους λειτουργίες – χωρικές ενότητες – έτσι ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης στην αντίληψη του χώρου και του προορισμού του.

Β) Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων

Ο σταθμός εκτείνεται σε ένα ημιυπόγειο και τρεις υπόγειους ορόφους και θα διαθέτει συνολικά 851 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 17 (ήτοι ποσοστό 2% επί της συνολικής χωρητικότητας, σύμφωνα με τη νομοθεσία), θα προορίζονται για Άτομα  Μειωμένης Κινητικότητας (ΑΜΚ).

Έχει ληφθεί ιδιαίτερη πρόνοια, ώστε οι θέσεις ΑΜΚ, να τοποθετηθούν όσο το δυνατό πλησιέστερα, προς τα δημιουργούμενα κλιμακοστάσια.

Η διαμόρφωση και λειτουργία του Σταθμού Αυτοκινήτων διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 455/76 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το ΠΔ 326/91. Ως τρόπος εξυπηρέτησης του σταθμού ορίζεται η στάθμευση με αυτοεξυπηρέτηση, το οποίο σημαίνει ότι ο οδηγός σταθμεύει ο ίδιος το όχημά του κατά την είσοδο και το οδηγεί ο ίδιος εκτός του σταθμού κατά την έξοδo, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου μηχανικού μέσου ή κάποιου υπαλλήλου.

Είσοδοι – έξοδοι του σταθμού αυτοκινήτων

Σύμφωνα  και με την κυκλοφοριακή μελέτη του σταθμού ( Σεπτέμβριος 1998 ) οι θέσεις εισόδων – εξόδων βρίσκονται επί των οδών Γ’ Σεπτεμβρίου και Γ’ Σώματος Στρατού, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Για την χωροθέτηση των εξόδων των ραμπών προς την πόλη, τα γεωμετρικά τους στοιχεία, τον καθορισμό φόρτου αιχμής εισόδου – εξόδου, τους χώρους αναμονής, την ενεργητική πυροπροστασία καθώς και όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις διευκόλυνσης λειτουργίας  και ασφάλειας, έχουν εκπονηθεί ειδικές μελέτες.

Εξυπηρέτηση Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας

Έχει ληφθεί μέριμνα από τον σχεδιασμό έτσι ώστε τα άτομα μειωμένης κινητικότητας να έχουν κατάλληλη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του κτιρίου.