Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

959 προβολές

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αρ.1512/6-10-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων».
 
Το παραπάνω σύμφωνο είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.
 
Με την δέσμευση τους οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% μέχρι το 2020.
 
Το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα, γι’ αυτό και ο ρόλος των τοπικών κυβερνήσεων είναι καθοριστικός για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 
Ο Δήμος με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύεται επίσης για την υποβολή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση.
 
Η υπογραφή της φόρμας προσχώρησης έγινε την 1η Δεκεμβρίου 2011 και ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεσμεύτηκε για τα ακόλουθα:
  • Εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%
  • Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του Δήμου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%
  • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020, με έτος αναφοράς το 1990 ή άλλο πλησιέστερο έτος για το οποίο υπάρχουν επαρκή δεδομένα

Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 63073/05-08-2013 προγραμματικής σύμβασης).

Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας που είναι βραχυπρόθεσμα (ώριμα και σε στάδιο εφαρμογής), μεσοπρόθεσμα (με εφαρμογή μεταξύ 2015-2018) και μακροπρόθεσμα (με ορίζοντα το 2020).

Τα μέτρα αυτά μείωσης κατανάλωσης ενέργειας διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις
  • Κτίρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά)
  • Κατοικίες
  • Δημοτικός δημόσιος φωτισμός
  • Μεταφορές (Δημοτικός στόλος, Δημόσιες μεταφορές, Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές)
  • Τοπική παραγωγή ΑΠΕ

Η συνολική εκτιμούμενη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα προκύψει ανέρχεται σε περίπου 500.000 τόνους (20,2%)
›› Επικοινωνία για προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.tsikoti@thessaloniki.gr