Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις – MEDSEATIES

918 προβολές

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 319/ 2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στο έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις (Inclusive Governance for Sustainable Mediterranean Coastal Metropolis – MEDSEATIES)», που υλοποιείται στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENPI CBC MED.

Με την ίδια 319/2014 απόφαση Δ.Σ. ως Υπηρεσία υλοποίησης του έργου ορίστηκε η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού και στην συνέχεια με την αριθμ. 127/ 2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ως Υπηρεσία υλοποίησης για το έτος 2015, η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Το έργο MEDSEATIES χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED «Μεσογειακή Θαλάσσια Λεκάνη – Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακή Συνεργασία Ευρωπαϊκής Γειτνίασης και Εταιρικής Σχέσης (Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme Cross – Border Cooperation within the European Neighbourhood and Partnership Instrument)»/ Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – MED» και η συνολική χρηματοδότηση για το Δήμο Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 111.239,85 €. Η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης καλύπτεται κατά 100%.

Πρωταρχικός στόχος του Έργου MEDSEATIES είναι η ανάδειξη των θεμάτων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων για την εφαρμογή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση της θαλάσσιας ζώνης και η ενδυνάμωση των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών εμπλεκόμενων δημόσιων/ιδιωτικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω του συνολικού σχεδιασμού και της εφαρμογής συντονισμένων δράσεων και πολιτικών διαχείρισης για την ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών των Μεσογειακών πόλεων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της συμμετοχής του σε αυτό το έργο, προσδοκά την δημιουργία ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης, με απώτερο στόχο την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπλασης και διαχείρισης της παραλιακής ζώνης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτείται ένα Τοπικό Σχήμα Εταιρικής Συνεργασίας του Έργου με αντικείμενό του την ανάδειξη των θεμάτων που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση της θαλάσσιας ζώνης της Θεσσαλονίκης. Στο Σχήμα έχουν κληθεί να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς της Θεσσαλονίκης που εμπλέκονται και δύνανται να συμβάλλουν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου, για την προβολή και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως παραθαλάσσιας μητρόπολης της νοτιοανατολικής Ευρώπης (www.medseaties.eu).

Στα πλαίσια του έργου MEDSEATIES επιχειρείται η δικτύωση του με άλλα συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα έργα BLACKSEA και MARE NOSTRUM, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών / αποτελεσμάτων και τη συνεργασία σε θέματα αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου από το Δήμο Θεσσαλονίκης.


– Αποφάσεις Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου ›››
– Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για πεντάμηνη παράταση του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES ››› 


– 2η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του έργου MEDSEATIES 20.3.2015 ›››
– 3η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας στο πλαίσο του έργου MEDSEATIES ›››
– 4η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES ›››
– 5η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES ›››  


MEDSEATIES
A European project for coastal cities management