Σχεδιασμός των θέσεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

754 προβολές

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Νέων Αρχιτεκτόνων

Το έργο «Σχεδιασμός των θέσεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης» θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο βάσει της παρ. 2 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 26804 οικ / 16.06.2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 
Πληροί όλα τα αναφερόμενα στην απόφαση κριτήρια, δεδομένου ότι, ο υπό μελέτη σχεδιασμός των θέσεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης, την οργάνωση της συγκέντρωσης και αποκομιδής των απορριμμάτων (ανακυκλώσιμων και μη) και την καλύτερη εικόνα του αστικού ιστού, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την καθημερινότητα των πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών.
 
Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως διαγωνισμός ενός σταδίου κατά την έννοια της παρ. γ1 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 26804 οικ / 16.06.2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α. και αποτελεί διαγωνισμό ιδεών που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο. Ακόμη αποτελεί ειδική περίπτωση «αρχιτεκτονικού διαγωνισμού νέων αρχιτεκτόνων».
 
Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω χορηγιών για το σκοπό αυτό (2053/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
 
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η σήμανση των θέσεων των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθώς και η αισθητική τους ένταξη ως στοιχεία του αστικού εξοπλισμού και η ευρύτερη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω ενός ολοκληρωμένου βιώσιμου προτύπου συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανακύκλωση και την περιβαλλοντική συνείδηση σε πολίτες, κατοίκους και επισκέπτες. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η σήμανση των θέσεων των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Το όριο της περιοχής μελέτης, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 
Ειδικότερες επιδιώξεις-στόχοι είναι:
     – η λειτουργική, η αισθητική και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου ελεύθερου χώρου
     – η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες
     – η προβολή της ανακύκλωσης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτή 
     – ο περιορισμός της οπτικής όχλησης λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
     – η βελτίωση της προσβασιμότητας στις θέσεις των κάδων
     – η ευκρινής σήμανση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
     – η αρμονική ένταξη των θέσεων στον αστικό ιστό
     – η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδιασμού (κόστος υλοποίησης και συντήρησης)
     – ο πρότυπος σχεδιασμός των θέσεων των κάδων
     – ο πρότυπος σχεδιασμός της σήμανσης 
     – η εύκολη πρόσβαση από τα απορριμματοφόρα για τη μείωση της ρύπανσης και της όχλησης από την προσέλευσή τους 
     – η διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων πλησίον των θέσεων των κάδων


Ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 22α Απριλίου 2013και ώρα 14:00.
 
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, οδός Αγγελάκη 13, Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00.
 
Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που αποστέλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων στην παραπάνω διεύθυνση, με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή.
 
Σε όσους παραδίδουν τις προτάσεις απευθείας στην Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον ενδεικτικό εξαψήφιο αριθμό σήμανσης της πρότασης και την ημερομηνία παραλαβής της.
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμία πρόταση δεν θα γίνει δεκτή. 

– η περιληπτική προκήρυξη του Διαγωνισμού ›››
– η αναλυτική προκήρυξη του Διαγωνσιμού ›››