Πεπραγμένα 2007

tessera464 προβολές

Κατά τη διάρκεια του 2007 το μελετητικό δυναμικό του Τμήματος Αρχιτεκτονικών  Μελετών  εκπόνησε ένα σημαντικό αριθμό μελετών αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, συντηρήσεων υφιστάμενων κτιρίων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, ολοκλήρωσε την σύνταξη τεχνικών φακέλων και την διαδικασία για την ανάθεση μελετών, προχώρησε στην απαιτούμενη έρευνα για τον προγραμματισμό και την ωρίμανση έργων, επέβλεψε την εκπόνηση μελετών που ανατέθηκαν σε μελετητικά γραφεία.
Πρόκειται για μελέτες με ιδιαίτερη σημασία για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου της Θεσσαλονίκης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών μας.


– {article 86}{title}{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
– {article 87}{title}{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
– {article 88}{title}{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
– {article 89}{title}{intro:strip} {readmore:›››}{/article}