Πεπραγμένα 2008

tessera475 προβολές

Κατά το έτος 2008, το Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών απασχολήθηκε με την συνέχιση ή ολοκλήρωση αρχιτεκτονικών και λοιπών τεχνικών μελετών που αφορούν τα παρακάτω έργα:

– Ανάπλαση περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου
– Ανάπλαση ζώνης πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών
– Διαμόρφωση σχολικών αυλών
– Εργασίες συντήρησης διατηρητέου κτιρίου πρώην Δημοτικών Σφαγείων
– Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων στο χώρο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων
– Ανάπλαση πλατείας Καούδη

Επιπλέον έχουν γίνει οι προμελέτες για την ανάπλαση δύο ακόμη πλατειών (Γ΄και Δ΄ Δημοτικά Διαμερίσματα). Επίσης συντάχθηκε η μελέτη προμήθειας του αστικού εξοπλισμού για τη Νέα Παραλία και το έργο ολοκληρώθηκε. Παράλληλα έγιναν αναθέσεις δύο μελετών και μελέτες για μικρές επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους ή υφιστάμενα δημοτικά κτίρια.

Στα πλαίσια του έργου του Τμήματος προχώρησαν και οι τρεις διαγωνισμοί για αναθέσεις μελετών:
– Ανάπλαση Πλατείας Διοικητηρίου
– Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Αποστόλων
– Μελέτη επιστέγασης κολυμβητηρίου στην Αλάνα της Τούμπας

Επίσης το γραφείο ΑΜΕΑ του Τμήματος επέβλεψε μία ερευνητική εργασία με τίτλο «Θεσσαλονίκη –εύβατος πόλις 2008» που εκπονεί η Ερευνητική ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Αρ. Νανιόπουλο και αντικείμενο την ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης από άποψη διαβάθμισης της προσπελασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων , τον εντοπισμό και τη μελέτη χαρακτηριστικών διαδρομών, τη διαμόρφωση προτύπων τεχνικών επιλύσεων και την επιμόρφωση των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου στο θέμα με την παρουσίαση εφαρμογών σε διεθνές επίπεδο.