Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Συμφωνία - Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Συμφωνίας - Πλαισίου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, με τίτλο «Συμφωνία - Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ (149.661,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.Η παροχή υπηρεσίας αντιστοιχεί σε μελέτη κατηγορίας {08} – Στατικών Μελετών του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, με προεκτιμώμενη αμοιβή εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ (149.661,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, οδός Αγγελάκη 13, 5ος όροφος, (Πληροφορίες: κ. Ξουρίδα Φωτεινή, τηλ. 2313.318.471), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 5/1/2016, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.


...περισσότερα ›››
 

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Δήμου θεσσαλονίκης


Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις - MEDSEATIES