Αντικείμενο της Μελέτης

tessera603 προβολές

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης και προμελέτης για την πολεοδομική ρύθμιση και την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, συνολικής επιφάνειας 145 στρεμμάτων, που περικλείεται μεταξύ των Ανατολικών Τειχών, της οδού Αγίου Δημητρίου, των διοικητικών ορίων μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αγ. Παύλου (ανατολικό όριο Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος και Κήπων του Πασά, συμπεριλαμβανομένου του ανοικτού τμήματος του χειμάρρου Αγίου Παύλου) και της λεωφόρου ΟΧΙ, καθώς και για τη διάνοιξη νέου οδικού άξονα σύνδεσης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αγίου Παύλου και κατ’ επέκταση με την Άνω Πόλη και την εσωτερική περιφερειακή οδό.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και αφορά:

     – τη ρύθμιση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων της εκτός σχεδίου περιοχής που περικλείεται από τα ανατολικά τείχη, τα διοικητικά όρια μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αγίου Παύλου και την οδό Αγίου Δημητρίου,
     –
τη διάνοιξη νέου οδικού άξονα σύνδεσης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αγίου Παύλου – και κατ’ επέκταση με την περιφερειακή οδό – ανατολικά των Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας και κατά μήκος των διοικητικών ορίων μεταξύ των δύο Δήμων,
     –
την αντιπλημμυρική προστασία και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το μοναδικό ανοικτό τμήμα του χειμάρρου Αγίου Παύλου και
     –
την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή μελέτης.

Μεταξύ των υποψήφιων μελετητικών σχημάτων εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο διαγωνισμό, επιλέχθηκαν τρεις ανάδοχοι στους οποίους ανατέθηκε, η εκπόνηση εντός τριών μηνών των προκαταρκτικών μελετών, με κύριο αντικείμενο την εξέταση – σε επίπεδο προσχεδίων και συνοδευτικών τεχνικών εκθέσεων & αναλύσεων – όλων των πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών και τεχνικο-οικονομικών παραμέτρων του θέματος και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων τεχνικών λύσεων και παρεμβάσεων.

Στον ανάδοχο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής του προσφοράς θα ανατεθεί η εκπόνηση της προμελέτης του έργου, η οποία θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της παρέμβασης και ειδικότερα:

     – Πολεοδομική Προμελέτη (Α’ στάδιο πολεοδομικής μελέτης) με αντικείμενο την εκπόνηση Σχεδίου Γενικής Διάταξης (master plan) με προτάσεις χρήσεων γης, ειδικών όρων δόμησης και ολοκλήρωσης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής
     – Ειδική Αρχιτεκτονική Προμελέτη με αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων και των εκτάσεων πρασίνου και ογκοπλασίας για τυχόν προσθήκες στα κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στην περιοχή μελέτης
     – Συγκοινωνιακή Προμελέτη με αντικείμενο τον προσδιορισμό της βέλτιστης χάραξης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών του νέου οδικού άξονα και της ένταξής του στο ευρύτερο οδικό δίκτυο
     –
Στατική Προμελέτη, με αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του προτεινόμενου έργου οδοποιίας
     – Υδραυλική Προμελέτη
     –
Πλήρη Γεωλογική Μελέτη
     –
Πλήρη Γεωτεχνική Μελέτη και
     –
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων