Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & προβολής στο πλαίσιο της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου»

990 προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του 5ου Υποέργου της Πράξης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & προβολής» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.380,99€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Κωδ. ΣΑ: Ε0618 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:Ε2013ΣΕ06180006).

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης:

Αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 5 «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & προβολής» της προαναφερθείσας Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ)»

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της Σύμβασης συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή που αφορούν στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση, στην καταγραφή και στην αξιολόγηση, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και δράσεων προβολής και δημοσιότητας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη του Δήμου και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν σε ενέργειες προβολής του έργου, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, των τεχνικών, θεσμικών και ιδιωτικών φορέων κατά την προετοιμασία έναρξης υλοποίησης της πράξης, αναφορικά με τη σκοπιμότητα και τα οφέλη του έργου.

Ειδικότερα το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλάνου επικοινωνιακής στρατηγικής, και στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων υλοποίησής του.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στη χώρα μας με το Νόμο 2513/1997.

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες εκ των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο «α» που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να της ζητηθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που κάτι τέτοιο κριθεί ως αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.