Κατηγορία: Κέντρο Αρχιτεκτονικής

IV. Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Θησέας”

tessera

Το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» (3274/2004 ΦΕΚ) έχει 5ετή διάρκεια 2005-2009 και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης

Περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας

tessera

Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας, τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

Περισσότερα

I. Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΠΕΠ & Τομεακά Υπουργείων)

tessera

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση έργων, μελετών ή δράσεων και να υποβληθούν οι ανάλογες προτάσεις, παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση οι προκηρύξεις των διαφόρων προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ακολουθεί ενημέρωση και συνεργασία με τις άμεσα ενδιαφερόμενες Διευθύνσεις του Δήμου...

Περισσότερα

Πεπραγμένα 2007

tessera

Αρμοδιότητα του Τμήματος Προγραμματισμού - Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων είναι όλες οι ενέργειες που αφορούν την ανάπτυξη του Δήμου

Περισσότερα

Πεπραγμένα 2008

tessera

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί κάθε εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση μέσω του Τμήματος «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού & Ανάπτυξης» της ΔΜΑΕ, το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου. Αρμοδιότητα του ΤΠΣΑ είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που αφορούν τον προγραμματισμό, την παρακαλούθηση χρηματοδοτήσεων και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες

Περισσότερα

Πεπραγμένα 2009

tessera

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί κάθε εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση μέσω του Τμήματος «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού & Ανάπτυξης» της ΔΜΑΕ, το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου. Μέσα στα πλαίσια αυτά έγιναν κατά το 2009 ενέργειες για διάφορα προγράμματα

Περισσότερα
1 2 3 4 5 10
Page 3 of 10