Ανάθεση προκαταρκτικής μελέτης ανάπλασης «Νοτιοανατολικής Πύλης» Θεσσαλονίκης

tessera909 προβολές

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών & Εφαρμογών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΩΝ:
Κατερίνα Δαναδιάδου, αρχιτέκτων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, πρόεδρος, αρχιτέκτων

Μαρία Ζουρνά, αρχιτέκτων

Κατερίνα Δαναδιάδου, αρχιτέκτων

Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, καθηγητής αρχιτεκτονικής ΑΠΘ

Αλέξ. – Φαίδων Λαγόπουλος, καθηγητής πολεοδομίας ΑΠΘ

Ευαγγελία Καμπούρη, αρχιτέκτων, εκπρόσωπος ΥΠΠΟ

Κορνηλία Τρακοσοπούλου, αρχιτέκτων, εκπρόσωπος ΥΠΠΟ

Βενέτης Μπούρας, πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 365 στρέμματα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:  
294.525 €ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διεθνής Διαγωνισμός Μελετών με αντικείμενο τη σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης ανάπλασης «Νοτιοανατολικής Πύλης» Θεσσαλονίκης (περιοχή Κεραμείων «Αλλατίνη» – Νέας Ελβετίας). Το έργο αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλης 90 στρ. και ανάπλαση των υπολοίπων 275 στρ.

Διατύπωση συνολικής πρότασης ανάπλασης μιας υποβαθμισμένης, έως σήμερα, περιοχής που συνδυάζει:

Ένταξη στο σχέδιο πόλεως μιας από τις ελάχιστες εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκτασης 90 στρεμμάτων, όπου έως πρότινος λειτουργούσαν οι εγκαταστάσεις της γνωστής κεραμοποιίας «Αλλατίνη»

Ανάπλαση της όμορης εντός σχεδίου περιοχής έκτασης 275 στρεμμάτων, που προορίζεται για την ανάπτυξη χρήσεων δημόσιου ενδιαφέροντος (θεσμοθετημένοι από το 1925 χώροι πρασίνου και προβλεπόμενες από το Γ.Π.Σ. κοινωφελείς εγκαταστάσεις, που δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, με εξαίρεση το άλσος της Νέας Ελβετίας, λόγω του υψηλού κόστους των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων)

Το αντικείμενο του πολεοδομικού διαγωνισμού διευρύνθηκε, ώστε να εξεταστούν ταυτόχρονα όλες οι συνιστώσες του θέματος (αρχιτεκτονικές, συγκοινωνιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές) και να διατυπωθεί ένα γενικότερο πλαίσιο ρυθμίσεων του χώρου που θα εξειδικεύει το χαρακτήρα του υπερτοπικού ρόλου της περιοχής, σε συνδυασμό με προτάσεις για τις χρήσεις γης, την oγκομετρία των νέων κτιριακών όγκων, την επανάχρηση των διατηρητέων κτιρίων του Κεραμουργείου «Αλλατίνη» με συνολική επιφάνεια της τάξης των 18.500 μ2, τη δημιουργία ενός αθλητικού πυρήνα τύπου Β με έκταση 4,0Ha, τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων, την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής, αλλά και τη διατύπωση επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση των προτάσεων.

Βασικές επιδιώξεις του διαγωνισμού ήταν:

– η ανάπτυξη μιας υπερτοπικής σημασίας γειτονιάς, που αποκαθιστά τον αστικό ιστό και ταυτόχρονα καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής σε χώρους πρασίνου, αναψυχής και αθλητισμού

– η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης και εφαρμογής πολεοδομικών μηχανισμών για τις εκτάσεις προς πολεοδόμηση

– η διερεύνηση της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των εκτάσεων που θα περιέλθουν στο Δήμο από την αναλογούσα εισφορά σε γη, με αναφορά στο σύνολο της υπόλοιπης έκτασης, στον υπερτοπικό χαρακτήρα της περιοχής και στην υλοποίηση των θεσμοθετημένων εκτάσεων πρασίνου και κοινωφελών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του προβλεπόμενου από το ισχύον Γ.Π.Σ. αθλητικού πυρήνα τύπου Β, χωρίς να θίγεται το ισοζύγιο κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων